Kursplan för

Examensarbete i odontologi, 30 hp

Degree Project in Odontology, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2TL094
Kursens benämning
Examensarbete i odontologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.

Student som underkänts på den kliniska färdighetsträningen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig att återuppta den kliniska färdighetsträningen först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper och färdigheter i att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom kunskapsområdet odontologi.

Efter genomgången kurs kan studenten:
  • Visa kunskap om forsknings- och utvecklingsarbete inom odontologi, såväl som fördjupade kunskaper inom det valda forskningsområdet.
  • Definiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, samt diskutera studiedesign och metod i förhållande till en vetenskaplig problemställning.
  • Göra forskningsetiska överväganden.
  • Söka i vetenskapliga databaser, samla in information från relevanta publikationer samt kritiskt granska, värdera och sammanfatta innehållet.
  • Planera, genomföra och skriftligt redovisa ett vetenskapligt arbete på engelska, utifrån givna tidsramar.
  • Muntligt presentera och diskutera sitt vetenskapliga arbete.
  • Som opponent kritiskt granska och diskutera andras vetenskapliga arbeten.
  • Resonera kring vetenskapens roll för samhällsutvecklingen och identifiera ytterligare behov av kunskap inom valt fördjupningsämne.
  • Resonera kring evidensbaserad vetenskap och dess betydelse för det framtida arbetet som tandläkare.

Innehåll

Studenten genomför under handledning ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet odontologi. Studenten tränas i forskningsprocessens olika moment som inkluderar framtagande av projektplan, kritisk granskning av litteratur, datainsamling och bearbetning, samt redovisning i form av muntliga presentationer och skriftliga rapporter. Genom att som opponent ge återkoppling på andra studenters arbeten tränas studenten ytterligare i kritisk granskning.
 
Kursen löper över tre terminer.
 
Termin 7 
Studenten introduceras till aktuell forskning på Institutionen för odontologi under en inspirationsdag. Studenten själv uppsöker handledare för att komma överens om ett projekt samt tar under handledning fram en detaljerad projektplan för valt projekt. Genom föreläsningar, seminarier och workshops introduceras studenten till forskningsetik, litteratursökning, statistik, vetenskapligt skrivande samt kritisk granskning av forskningslitteratur.
 
Termin 9
På denna termin genomförs den största delen av det vetenskapliga arbetet. Studenten redovisar sin projektplan vid ett gruppseminarium där en representant från styrgruppen för examensarbetekursen deltar. Studenten fördjupar sina kunskaper om vetenskapligt skrivande och statistik genom workshops samt ett seminarium om vetenskapliga sökstrategier. Studenten arbetar vidare med sitt projekt under handledning, sammanställer och lämnar in med handledarens godkännande en skriftlig halvtidsrapport.
 
Termin 10
I kursens sista fas slutförs det vetenskapliga arbetet. Studenten skriver, under handledning, och färdigställer den fullständiga rapporten som lämnas in och presenteras muntligen vid ett seminarium. Studenten agerar även som opponent på en annan students presentation och rapport.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och eget forskningsarbete.

Examination

Alla bedömningar görs enligt fastställda kriterier. Samtliga skriftliga uppgifter, inklusive den fullständiga rapporten och presentationen, ska författas på engelska.
 
Obligatorier:
Samtliga föreläsningar, seminarier och workshops, vilka bidrar till studentens lärande och uppfyllande av lärandemålen.
Skriftlig inlämning av projektplan på termin 7.
Muntlig redovisning av projektplan vid ett seminarium på termin 9.
Skriftlig inlämning av halvtidsrapport på termin 9.
Skriftlig inlämning av den fullständiga rapporten för formativ bedömning, inklusive en beskrivning av den egna insatsen, på termin 10.
Skriftlig återkoppling på annan students vetenskapliga arbete på termin 10.
 
Examination:
Bedömning av projektplan på termin 9. Godkänd projektplan krävs för att studenten ska kunna fortsätta med sitt projekt.
Summativ bedömning av rapporten, efter den bedömts formativt, i denna ordning:
1) Muntlig presentation av sitt eget vetenskapliga arbete vid examinationsseminarium med en annan student som opponent och muntlig opposition vid en presentation av annan students vetenskapliga arbete på termin 10.
2) Slutversionen av rapporten examineras av examinator. 

Tidsplanen för det vetenskapliga arbetet ska följas enligt särskild studiehandledning. Försenad inlämning av de skriftliga uppgifterna kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.
 
Underkänt vetenskapligt arbete ska revideras och/eller presenteras muntligt och bedömas på nytt. Vid underkänd skriftlig redovisning kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Relevant litteratur för det egna projektet bestäms av studenten i samråd med sin handledare.

Följande litteratur rekommenderas:

Hansson, Emma; Hansson, Emma; Freccero, Carolin Writing for the medical sciences : konsten att skriva bra på engelska
Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna