Kursplan för

Orofacial smärta och käkfunktion 1, 1,5 hp

Orofacial Pain and Jaw Function 1, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT22 , HT23
Kurskod
2TL095
Kursens benämning
Orofacial smärta och käkfunktion 1
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-03-24
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för käksystemets och halsryggens anatomi och funktion.
  • Redogöra för klinisk undersökning av käksystemet.
  • Redogöra för diagnostik av orofacial smärta och tempormandibulär dysfunktion (TMD).
  • Redogöra för diagnostik och etiologi av bruxism.
  • Genomföra utredning av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning bestående av anamnes, status och ocklusionsanalys.
  • Genomföra patientrelaterade aktiviteter utifrån ett etiskt förhållningssätt och lika villkor-perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar:

  • Föreläsningar och seminarier om anamnes, status (inklusive ocklusionsanalys), klinisk och psykosocial utredning samt diagnostik av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning genom det standardiserade protokollet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD).
  • Rollspel i anamnesupptag och journalskrivning.
  • Preklinisk färdighetsträning i journalskrivning genom standardiserade patientfall.
  • Klinisk undersökning enligt det standardiserade protokollet DC/TMD.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier utifrån Team Based Learning (TBL), samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination och skriftlig inlämningsuppgift.
Obligatorier:  Preklinisk och klinisk färdighetsträning.
 
Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Christidis, Nikolaos
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group Schiffman, E; Ohrbach, R; Truelove, E; et al
Expanding the taxonomy of the diagnostic criteria for temporomandibular disorders Peck, CC; Goulet, JP; Lobbezzo, F; et al
Bruxism defined and graded: an international consensus Lobbezoo, F; Ahlberg, J; Glaros, AG; Kato, T; Lavigne, GJ; de Leeuw, R; Manfredini, D; Svensson, P; Winocur, E
To what extent is bruxism associated with musculoskeletal signs and symptoms? A systematic review Baad-Hansen, L; Thymi, M; Lobbezoo, F; Svensson, P

Rekommenderad litteratur

Okeson, Jeffrey P. Management of temporomandibular disorders and occlusion
Ernberg, Malin; Alstergren, Per Clinical cases in orofacial pain
Benoliel, R; Svensson, P International Classification of Orofacial Pain (ICOP). Version 1.0 Beta
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning