Kursplan för

Implantologi 2, 4 hp

Implantology 2, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
2TL097
Kursens benämning
Implantologi 2
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån vetenskaplig evidens analysera och utvärdera orala sjukdomstillstånd, ocklusion- och bettförhållanden inför implantatprotetisk behandling samt vid behov utföra nödvändiga bettkorrigeringar.
 • Under handledning planera samt utföra individuellt utformad behandling för implantatstödd protetisk konstruktion.
 • Redogöra för indikationerna för remisshantering vid komplikationer.
 • Analysera och värdera implantatprotetisk behandling och dess betydelse för patientens mun- och allmänhälsa.
 • Utifrån vetenskaplig evidens föreslå lämplig uppföljning efter avslutad implantatprotetisk behandling baserad på individuella risk- och prognosfaktorer.
 • Planera klinisk och röntgenologisk revisionskontroll av implantatstödd protetik.
 • Informera och instruera patienten om lämpliga hygienrutiner vid implantatprotetik.
 • Redogöra för dentala materials och metoders påverkan på miljö och människa utifrån ett hållbart perspektiv.
 • Uppvisa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter och medarbetare.

Innehåll

Kursen omfattar teori och klinisk färdighetsträning i metoder för implantatstödda konstruktioner, med fokus på:

 • Kliniska perspektiv kring implantatprotetisk behandling
 • Bemötande och förhållningssätt

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, samt klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Klinisk examination som inkluderar fallpresentation, klinisk genomgång av utfört arbete, samt genomgång av skriftliga journalhandlingar inklusive epikris. Skriftlig och muntlig redovisning av egen patientbehandling.
Obligatorier:  Seminarier och klinisk färdighetsträning på patient.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei Contemporary fixed prosthodontics
A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach Nilner, Krister; Karlsson, Stig; Dahl, Bjørn L.