Kursplan för

Barn- och ungdomstandvård, 9,5 hp

Children's and Adolescent Dentistry, 9,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
2TL098
Kursens benämning
Barn- och ungdomstandvård
Hp
9,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-10-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för barnets normala fysiska och psykiska utveckling.
 • Med stöd av pedagogiska metoder åldersanpassat kommunicera med barn, ungdomar, och deras föräldrar samt bemöta dem med ett professionellt förhållningssätt och utifrån ett lika-villkorsperspektiv.
 • Redogöra för och bedöma barns behandlingsmognad över tid, särskilja olika former av kooperationsproblem samt ge lämplig inskolning och behandling av dessa.
 • Redogöra för normal utveckling av primära och permanenta tänder samt lokala och generella störningar i tändernas mineralisation och eruption.
 • Registrera kariesskador, diagnostisera kariessjukdom, utreda och analysera karies orsaksfaktorer i det primära bettet, växelbettet och permanenta bettet, bedöma kariesrisk och prognos, upprätta terapiplan, utforma och utvärdera individuella profylaxprogram, utföra fyllningsterapi i primära och permanenta tänder samt bedöma kvaliteten av utförd behandling.
 • Redogöra för och värdera indikationer/kontraindikationer för lokalanestesi inför operativ kariesterapi och kirurgiska ingrepp, samt ge smärtlindring i form av lokalanestesi eller ge annan smärtbehandling vid behov.
 • Beskriva och jämföra olika former av sedering för barn och ungdomar.
 • Registrera, diagnostisera, utreda och behandla parodontal sjukdom och dess orsaksfaktorer hos barn och ungdomar med och utan systemsjukdomar.
 • Redogöra för indikationer för och utförande av extraktioner av primära och permanenta tänder samt andra operativa ingrepp på barn och ungdomar.
 • Registrera, diagnostisera, utreda och behandla slemhinneförändringar hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera, prognostisera och akut omhänderta traumatiska skador i primära och permanenta dentitionen och omgivande vävnader samt följa upp och behandla komplikationer efter trauma hos barn och ungdomar.
 • Värdera behandlingspanoramat för den växande individen utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
 • Redogöra för hur material och produkter används med hänsyn till den växande individen och dess hälsa, samt miljön.
 • Redogöra för definition och prevalens av våld mot barn, och våldets konsekvenser med hänsyn till tandhälsa och beteende inom tandvården, samt beskriva samhällets struktur och insatser för barn som far illa.
 • Redogöra för barns och ungdomars kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar och deras orala manifestationer, samt diagnostisera, förebygga och behandla dessa orala sjukdomar.
 • Beskriva panoramat av medicinska sjukdomar som drabbar barn och ungdomar samt symptomen för de vanligaste sjukdomarna.

Innehåll

Undersökning, utredning, etiologi, patologi, kliniska manifestationer, diagnostik samt  differentialdiagnostik, prevention och behandling gällande barn och ungdomar inom ämnesområdet pedodonti.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, prekliniska och kliniska demonstrationer, samt klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, klinisk prestation, samt OSCE (objective structured clinical examination).
Obligatorier: Seminarier och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Pediatric dentistry : a clinical approach Koch, Göran; Poulsen, Sven; Espelid, Ivar; Haubek, Dorte
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Utbildningsmaterial tillgängligt på kursrummet i Canvas.

Rekommenderad litteratur

Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth Andreasen, J. O.; Andreasen, F. M.; Andersson, Lars
Shahnavaz, Shervin Tandvårdspsykologi