Kursplan för

Ortodonti, 7,5 hp

Orthodontics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , VT24
Kurskod
2TL099
Kursens benämning
Ortodonti
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-10-27
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utgående från den normala kraniofaciala utvecklingen pre- och postnatalt redogöra för malocklusioners etiologi samt skilja på dentoalveolära och basala diagnoser.
 • Självständigt och vid rätt tidpunkt diagnostisera bettavvikelser och selektera patienter med ortodontiskt behandlingsbehov.
 • Skriva remisser för ortodontibehandling med adekvata upplysningar om barn och vuxna med ortodontiskt behandlingsbehov.
 • Redogöra för och jämföra behandling med avtagbar respektive fast apparatur.
 • Redogöra för vävnadsreaktioner i samband med ortodontiska behandlingar.
 • Redogöra för val av tidpunkt och metod för ortodontibehandling utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
 • Terapiplanera samt utföra interceptiva ortodontibehandlingar.
 • Självständigt utföra retentionskontroller och handha olika retentionsapparaturer.
 • Prognosticera bettförändringar genom naturligt åldrande och recidiv.
 • Redogöra för bettutvecklingen och den vanliga behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt.
 • Redogöra för vanligt förekommande kraniofaciala syndrom.
 • Redogöra för uppkomst och behandling av materialreaktioner som kan förekomma vid kliniskt arbete med ortodontisk apparatur.
 • Med stöd av pedagogiska metoder åldersanpassat kommunicera med patienter och föräldrar samt bemöta dem med ett professionellt förhållningssätt och utifrån ett lika villkorsperspektiv.

Innehåll

Etiologi, diagnostik, terapiplanering och behandlingsprinciper inom ämnesområdet ortodonti på barn och vuxna.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, preklinisk färdighetsträning, kliniska demonstrationer och övningar, klinisk färdighetsträning samt auskultation hos tandläkare på KI:s specialistklinik i ortodonti.

Examination

Examination: Skriftlig examination och klinisk prestation.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer och övningar, auskultation, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Littlewood, Simon J.; Mitchell, Laura An introduction to orthodontics
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Utbildningsmaterial tillgängligt på kursrummet i Canvas.

Fördjupningslitteratur

Contemporary orthodontics Proffit, William R.; Fields, Henry W.; Larson, Brent E.; Sarver, David M.