Kursplan för

Terapiplanering 3, 1,5 hp

Therapy Planning 3, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
2TL100
Kursens benämning
Terapiplanering 3
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-10-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 6.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för hur en strukturerad och övergripande protetisk utredning och terapiplan ska utföras respektive upprättas.
  • Redogöra för indikationer för och hantering av en remiss vid protetisk terapiplanering.
  • Reflektera över hur patienters lika värde och rätt till vård på lika villkor beaktas när en terapiplan upprättas.
  • Analysera och argumentera för behandlingsalternativ vid partiell och total tandlöshet utifrån patientens ekonomiska, sociala och allmänmedicinska förutsättningar och i enlighet med vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
  • Reflektera över och bedöma riskfaktorer vid olika behandlingsalternativ, samt reflektera över prognos utifrån patientens allmänmedicinska förutsättningar, tandstatus och andra faktorer.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur en terapiplan upprättas och tillämpas på specifika patientfall med behov av protetisk rehabilitering.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination: Skriftlig inlämningsuppgift.
Obligatorier: Seminarier med muntlig redovisning.

Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället. Vid underkänd uppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Stefanac, Stephen J.; Nesbit, Samuel Paul Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei Contemporary fixed prosthodontics

Rekommenderad litteratur

Allen, P. Finbarr; McCarthy, Sean Complete dentures: from planning to problem solving