Kursplan för

Allmän tandvårdsklinik 1 - barn, 4 hp

General Dentistry Clinic 1 - Children, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
2TL103
Kursens benämning
Allmän tandvårdsklinik 1 - barn
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Självständigt med stöd av pedagogiska metoder åldersanpassat kommunicera med barn, ungdomar, och deras föräldrar samt bemöta dem med ett professionellt förhållningssätt och utifrån ett mångkulturellt och lika-villkorsperspektiv.
  • Självständigt registrera kariesskador, diagnostisera kariessjukdom, utreda och analysera karies orsaksfaktorer i det primära bettet,växelbettet och permanenta bettet, bedöma kariesrisk och prognos, upprätta terapiplan, utforma och utvärdera individuella profylaxprogram, utföra fyllningsterapi i primära och permanenta tänder samt bedöma kvaliteten av utförd behandling.
  • Självständigt värdera indikationer och kontraindikationer för lokalanestesi inför operativ kariesterapi och kirurgiska ingrepp samt utföra detta, därtill även ge smärtlindring och smärtbehandling.
  • Självständigt registrera, diagnostisera, utreda och behandla parodontal sjukdom och dess orsaksfaktorer, plack, supra- och subgingival tandsten hos barn och ungdomar med och utan systemsjukdomar.
  • Självständigt registrera, diagnostisera, utreda och behandla slemhinneförändringar hos barn och ungdomar.
  • Självständigt diagnostisera, prognostisera och akut omhänderta traumatiska skador i primära och permanenta dentitionen och omgivande vävnader samt följa upp och behandla komplikationer efter trauma hos barn och ungdomar.
  • Självständigt och vid rätt tidpunkt diagnostisera bettavvikelser och selektera patienter med ortodontiskt behandlingsbehov och metod för ortodontibehandling utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
  • Självständigt och vid rätt tidpunkt utföra interceptiv ortodontisk behandling.
  • Självständigt skriva remisser för ortodontibehandling med adekvata upplysningar om barn och vuxna med ortodontiskt behandlingsbehov.
  • Självständigt utföra retentionskontroller och handha olika retentionsapparaturer.

Innehåll

Undersökning, utredning, etiologi, patologi, kliniska manifestationer, diagnostik och  differentialdiagnostik, prevention, behandling samt remittering till specialist gällande barn och ungdomar inom ämnesområdena ortodonti och pedodonti.

Arbetsformer

Klinisk färdighetsträning. 

Examination

Examination: Klinisk prestation.
Obligatorier: Klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

För att betyg ska kunna slutrapporteras krävs godkänd prestation inom den obligatoriska kliniska färdighetsträningen. Möjlighet till komplettering kan ges för att uppnå godkänt betyg. Studenten har rätt att delta i maximalt tre antal kursomgångar.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Pediatric dentistry : a clinical approach Koch, Göran; Poulsen, Sven; Espelid, Ivar; Haubek, Dorte
Littlewood, Simon J.; Mitchell, Laura An introduction to orthodontics
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning

Rekommenderad litteratur

Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth Andreasen, J. O.; Andreasen, F. M.; Andersson, Lars
Shahnavaz, Shervin Tandvårdspsykologi
Contemporary orthodontics Proffit, William R.; Fields, Henry W.; Larson, Brent E.; Sarver, David M.