Kursplan för

Orofacial smärta och käkfunktion 2, 3 hp

Orofacial Pain and Jaw Function 2, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
2TL105
Kursens benämning
Orofacial smärta och käkfunktion 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2022-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4. Dessutom krävs godkänt resultat på den skriftliga examinationen och det strukturerade praktiska provet i kursen Endodonti 1 samt på det summativa quizet i kursen Kariologi 2.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för orofaciala smärttillstånd hos barn och vuxna, deras epidemiologi, etiologi, differentialdiagnostik och behandlingsmöjligheter.
 • Redogöra för sömn och sömnstörningar, särskilt obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och dess odontologiska behandlingsmöjligheter.
 • Redogöra för hur fysiskt våld kan bidra till utveckling av orofacial smärta och käkfunktionsstörning.
 • Identifiera och utreda patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning.
 • Differentialdiagnostisera odontogena smärttillstånd från icke-odontogena smärttillstånd.
 • Genomföra behandling med beteendeinriktad behandling (information, rådgivning, visuell feedback), bettskena, rörelseinriktad behandling och antiinflammatorika per os mot orofacial smärta och käkfunktionsstörning.
 • Genomföra avtryckstagning samt bettregistrering för framställande av plan bettskena.
 • Anpassa ocklusion och artikulation på plan bettskena samt kontrollera dess funktion.
 • Debitera bettfysiologiska åtgärder i klinikens journalsystem.
 • Bedöma resultatet av genomförd behandling av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Seminarier och föreläsningar om etiologi, patologi, kliniska manifestationer, diagnostik, differentialdiagnostik, behandling av orofacial smärta och käkfunktionsstörning hos vuxna och barn.
 • Demonstrationer med praktiska tillämpningsövningar avseende neurologisk undersökning och smärtlaboration.
 • Preklinisk färdighetsträning avseende inslipning och uppföljning av plan bettskena.
 • Klinisk färdighetsträning i undersökningsmetodik och omhändertagande av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning samt uppföljning av dessa.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier, demonstrationer och övningar, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier:  Demonstrationer och övningar samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Okeson, Jeffrey P. Management of temporomandibular disorders and occlusion
Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Christidis, Nikolaos
Ernberg, Malin; Alstergren, Per Clinical cases in orofacial pain
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group Schiffman, E; Ohrbach, R; Truelove, E; et al
Expanding the taxonomy of the diagnostic criteria for temporomandibular disorders Peck, CC; Goulet, JP; Lobbezzo, F; et al
Bruxism defined and graded: an international consensus Lobbezoo, F; Ahlberg, J; Glaros, AG; Kato, T; Lavigne, GJ; de Leeuw, R; Manfredini, D; Svensson, P; Winocur, E
To what extent is bruxism associated with musculoskeletal signs and symptoms? A systematic review Baad-Hansen, L; Thymi, M; Lobbezoo, F; Svensson, P
Benoliel, R; Svensson, P International Classification of Orofacial Pain (ICOP). Version 1.0 Beta

Rekommenderad litteratur

Orofacial smärta : ett multidisciplinärt omhändertagande Rosén, Annika