Kursplan för

Professionell utveckling 5 - omvärlden, 6 hp

Professional Development 5 - The World Around Us, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL107
Kursens benämning
Professionell utveckling 5 - omvärlden
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Ur ett globalt perspektiv reflektera kring, analysera och värdera hur interventioner för att skapa en god oral hälsa på befolknings-, grupp- och individnivå inom olika områden kan utformas och utvärderas samt vilken evidens som ligger till grund för insatsen.
 • Diskutera och jämföra olika aktörer inom tandvård och deras betydelse för det framtida yrket och karriären.
 • Analysera och resonera kring yrkesetiska dilemman i relation till lagar och förordningar. 
 • Redogöra för psykiatriska tillstånd och beroendelära samt deras relation till tandvården och munhälsa.
 • Reflektera kring hur hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas inom tandvården, praktiskt tillämpa kunskap genom att ställa frågor om olika former av våld i anamnesen samt beskriva hur tandläkare ska agera vid våldsutsatthet i enlighet med yrkesetik samt lagar och förordningar.
 • Tillämpa personanpassad samtalsmetod i olika utmanande kliniska situationer.
 • Självständigt bedöma kliniska skador och formulera rättsintyg på uppdrag från rättsväsende utifrån fokusområdena extraorala skador, tandskada, slemhinneskada samt käkskada hos vuxna och barn.

Innehåll

 • Globala aspekter på interventioner för en god oral hälsa
 • Aktörer inom tandvård i det omgivande samhället
 • Psykiatriska tillstånd och tandvård/munhälsa
 • Våldsutsatthet och tandvård
 • Personanpassad samtalsmetod
 • Rättsodontologi

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete, seminarier samt webbkurs.

Examination

Examination: Skriftlig examination och digitala quiz, individuell inlämningsuppgift, samt praktiskt prov.

Obligatorier: Seminarier och övningar, inlämningsuppgifter, grupparbete med muntlig redovisning samt webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap
Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030
Herlofson, Jörgen MiniPsykiatri
Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
Bedömning av hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer : stöd till socialtjänst och hälso- och sjukvård
Vetenskapliga artiklar samt andra rapporter/utredningar tillkommer