Kursplan för

Orofacial medicin 4, 3 hp

Orofacial Medicine 4, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL108
Kursens benämning
Orofacial medicin 4
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Mål

Patienter i behov av särskilt stöd, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Bedöma och reflektera kring hur den geriatriska patientens odontologiska status påverkar det sociala, fysiska och psykiska tillståndet och vice versa.
 • Beskriva samverkan mellan medicinska och odontologiska faktorer avseende munhälsan för patienter med olika funktionsnedsättningar.
 • Beskriva den odontologiska handläggningen av tandvårdsrädda vuxna patienter.
 • Beskriva samverkan mellan vård- och omsorgsinstanser samt samhällets stöd för patientgrupper med särskilda behov.
 • Redogöra för utredning, behandling och prognosbedömning vid sjukdomar i munhålan utifrån aktuell vårdambitionsnivå, för patienter som behöver särskilt stöd.
 • Beskriva begreppet exspektans och reflektera kring exspektans i relation till behandlingsval och vårdambitionsnivå.
 • Beskriva betydelsen av anpassad munvård och dess utförande, samt beskriva implementeringen av detta i patientens dagliga munvårdsrutin och omsorg.
 • Reflektera över bemötande och ett professionellt förhållningssätt i den kliniska situationen.

Medicinska riskpatienter, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva sambandet mellan systemsjukdomar och deras orala manifestationer.
 • Beskriva förändringar i munslemhinnan vid malignitet och andra mer komplicerade mjukvävnadsförändringar eller smärttillstånd.
 • Reflektera över utredning, behandling och bedömning av prognos för sjukdomar i munhålan för medicinska riskpatienter.
 • Reflektera över ett professionellt förhållningssätt som tandläkare i kliniska situationer där behandling av medicinska riskpatienter föreligger.  

Innehåll

Kursen består av två moment:

Patienter i behov av särskilt stöd, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Geriatriska patienter
 • Vuxna patienter med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
 • Tandvårdsrädda vuxna patienter
 • Terapiplanering med anpassning till vårdambitionsnivåer
 • Samverkan mellan vård- och omsorgsinstanser för omsorgsberoende patienter

Medicinska riskpatienter, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Odontologisk handläggning av medicinska riskpatienter
 • Orala förändringar hos patienter med medicinska sjukdomar
 • Oral malignitet och andra komplicerade slemhinneförändringar eller smärttillstånd

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Patienter i behov av särskilt stöd, 1,5 hp
Examination: Skriftlig examination och digitala quiz.
Obligatorier: Seminarier.

Medicinska riskpatienter, 1,5 hp
Examination: Skriftlig examination och digitala quiz.
Obligatorier: Seminarier.

För deltagande i seminarierna krävs godkänt resultat på de förberedande digitala quizen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Patienter i behov av särskilt stöd

Textbook of geriatric dentistry Holm-Pedersen, Poul; Walls, Angus W.G.; Ship, Jonathan A.
Lindmark, Ulrika Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Medicinska riskpatienter

Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Rekommenderad litteratur

Patienter i behov av särskilt stöd

Helgesson, Gert; Kvist, Thomas Tandvårdens etik
Dehlin, Ove; Rundgren, Åke Geriatrik
Faxén Irving, Gerd; Karlström, Brita; Rothenberg, Elisabet Geriatrisk nutrition
Molin, Kari Om demenssjukdom i särskilt boende : en handbok från Svenskt Demenscentrum
Lamster, Ira B, Northridge, Mary E (Eds.) Improving oral health for the elderly. An interdisaciplinary approach
Friedman, Paula K. Geriatric dentistry : caring for our aging population
Shahnavaz, Shervin Tandvårdspsykologi
Scully, Crispian; Dios, Pedro Diz; Kumar, Navdeep Special care in dentistry : handbook of oral healthcare
Weinberg, Mea A.; Segelnick, Stuart L.; Insler, Joseph S. The dentist's quick guide to medical conditions

Medicinska riskpatienter

Mattsson, Ulf; Bäckman, Kerstin Oral medicin i teori och praktik
Tandvårdens läkemedel 2022-2023 : råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården Rignell, Lena; Mirshahi, Susanne; Hosseni, Shirin