Kursplan för

Odontologisk radiologi 4, 2 hp

Dentomaxillofacial Radiology 4, 2 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL109
Kursens benämning
Odontologisk radiologi 4
Hp
2 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

För deltagande i seminarium inom kursen om remisser och andra bildgivande metoder krävs förberedelse i form av grupparbete.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Bedöma val av lämplig röntgenmetod för att kunna besvara radiologiska frågeställningar på patienter utifrån vetenskapliga utvärderingar och forskningsresultat samt beprövad erfarenhet.
 • Värdera och tillämpa olika metoder avseende strålskydd, för att reducera röntgenstråldos till patient, personal och medföljande personer vid panoramaröntgenbildtagning.
 • Reflektera över innebörden av gällande föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten avseende ansvar för kvalitetsledning och vid röntgenbildtagning på patient.
 • Reflektera kring hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan uppmärksammas vid anamnestagning och radiologisk undersökning.
 • Redogöra för produkter och material som används vid panoramaröntgenbildtagning och miljöpåverkan av dessa.
 • Redogöra för utveckling av bildgivande metoder och för tillämpning av dessa.
 • Redogöra för indikationer för datortomografi med CBCT-teknik, CBCT-teknikens grunder och vad som ses i tredimensionella bilder av tänder och käkar.
 • Självständigt granska och analysera normalanatomiska strukturer samt patologiska förändringar i tänder, käkar och omgivande vävnader i en panoramaröntgenbild samt ge relevanta diagnosförslag på de radiografiska fynden.
 • Självständigt utföra röntgenbildtagning med panoramaröntgenteknik samt utföra relevant bildbehandling.
 • Uppvisa ett professionellt bemötande mot patienter och kollegor och god förmåga att kommunicera med patienter, kollegor och annan personal, såväl muntligt som skriftligt.
 • Självständigt dokumentera och förmedla information om patienten och röntgenfynd enligt rutiner och med korrekta beskrivningar och termer.
 • Identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap inom ämnet.

Innehåll

 • Fördjupad radiologisk diagnostik
 • Alternativa undersökningsmetoder
 • Remisser till odontologisk radiologi
 • Föreskrifter om arbete med joniserande strålning
 • Fördjupning om panoramateknik och diagnostik i panoramaröntgenbilder
 • Praktisk röntgenbildtagning panoramaröntgen

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete, formativa quiz och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Kliniskt praktiskt prov och skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarier inklusive förberedande grupparbete och klinisk färdighetsträning.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Mallya, Sanjay M.; Lam, Ernest W.N. White and Pharoah's oral radiology : principles and interpretation
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter
SSMFS 2018:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning

Rekommenderad litteratur

Whaites, Eric. Essentials of dental radiography and radiology
Koenig, Lisa J. Diagnostic Imaging : Oral and Maxillofacial
Lund, Henrik Odontologisk radiologi
Paulsen, Friedrich Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol. 3, 15th ed., English
Resurser via https://sedentexct.eu/