Kursplan för

Allmän tandvårdsklinik 2 - vuxna, 7,5 hp

General Dentistry Clinic 2 - Adults, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL110
Kursens benämning
Allmän tandvårdsklinik 2 - vuxna
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Självständigt ta anamnes och status samt diagnostisera och behandla vuxna patienter i olika åldrar och med olika behov och med alla typer av odontologiska problemställningar och anomalier utgående från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för tandvård.
  • Reflektera över och redogöra för hälsofrämjande och förebyg­gande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av pati­enter utifrån rätten till jämlik vård.
  • Kommunicera med patienter på ett professionellt sätt utifrån ett lika villkorsperspektiv.
  • Självständigt identifiera orala skador som eventuellt kan kopplas till fysiskt våld samt bedöma konsekvenserna för behandling och omhändertagande.
  • Självständigt bedöma behandlingsbehov och ta fram kostnadsförslag samt presentera det på ett åldersadekvat och individanpassat sätt.
  • Självständigt identifiera och ange riskfaktorer av betydelse för den odontologiska behandlingen samt att bedöma framtida risker och sjukdomsbenägenhet.
  • Redogöra för behandlingsalternativ utifrån patientens sjukdom och individuella behov.
  • Självständigt tillämpa en helhetssyn på patientens tillstånd och vårdbehov, inklusive sociala och ekonomiska faktorer, vid undersökning, terapiplanering, behandling och uppföljning.
  • Identifiera och reflektera kring sin egen utveckling av kunskaper och färdigheter.

Innehåll

Kursen fokuserar på kliniskt odontologiskt omhändertagande, diagnos, prognos samt prevention och behandling av vuxna individer för samtliga odontologiska discipliner.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, klinisk färdighetsträning, samt handledning av student på lägre termin.

Examination

Examination: Klinisk prestation och skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarier och skriftlig inlämningsuppgift, klinisk färdighetsträning samt handledning av student på lägre termin.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För att betyg ska kunna slutrapporteras krävs godkänd prestation inom den obligatoriska kliniska färdighetsträningen. Möjlighet till komplettering kan ges för att uppnå godkänt betyg. Studenten har rätt att delta i maximalt tre antal kursomgångar.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till att återuppta klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano
Dental caries : the disease and its clinical management Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, Edwina A.M.
Bjørndal, Lars; Kirkevang, Lise-Lotte; Whitworth, John M. Textbook of endodontology
Milleding, Percy G. Preparations for fixed prosthodontics
Avtagbar partiell plattprotetik : kliniskt kompendium Ekenbäck, Jan
Rosenstiel, Stephen F.; Land, Martin F.; Fujimoto, Junhei Contemporary fixed prosthodontics
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning
Utbildningsmaterial tillgängligt på kursrummet i Canvas

Rekommenderad litteratur

Allen, P. Finbarr; McCarthy, Sean Complete dentures: from planning to problem solving
Gehrig, Jill S.; Sroda, Rebecca; Saccuzzo, Darlene Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation
Hansson, Bengt Olof; Ericson, Dan Karies : sjukdom och hål
Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Christidis, Nikolaos