Kursplan för

Allmän tandvårdsklinik 2 - barn, 1,5 hp

General Dentistry Clinic 2 - Children, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL111
Kursens benämning
Allmän tandvårdsklinik 2 - barn
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Analysera kring diagnostik, utredning, terapiplanering samt uppföljning och prognos av barn och ungdomar avseende kariessjukdom, parodontal sjukdom, slemhinneförändringar, samt traumatiska tandskador och dess komplikationer utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
  • Analysera kring diagnostik av bettavvikelser och selektera patienter med ortodontiskt behandlingsbehov och metod för ortodontibehandling utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
  • Analysera kring interceptiv ortodontisk behandling.
  • Analysera kring terapiplanering av retentionskontroller samt redogöra för olika retentionsapparaturer.

Innehåll

Teoretisk undervisning kring utredning, diagnostik, terapiplanering, prognos och uppföljning av barn och ungdomar inom ämnesområdena ortodonti och pedodonti.

Arbetsformer

Fallseminarier och terapiplanering med specialist-/ST-tandläkare inom ortodonti och pedodonti.

Examination

Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Fallseminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Pediatric dentistry : a clinical approach Koch, Göran; Poulsen, Sven; Espelid, Ivar; Haubek, Dorte
Littlewood, Simon J.; Mitchell, Laura An introduction to orthodontics
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning

Rekommenderad litteratur

Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth Andreasen, J. O.; Andreasen, F. M.; Andersson, Lars
Shahnavaz, Shervin Tandvårdspsykologi
Contemporary orthodontics Proffit, William R.; Fields, Henry W.; Larson, Brent E.; Sarver, David M.