Kursplan för

Öron-Näsa-Hals, 1,5 hp

Ear-Nose-Throat, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL112
Kursens benämning
Öron-Näsa-Hals
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • Beskriva hur man utför en basal öron-, näs- och halsundersökning.
 • Redogöra för hur man med hjälp av anamnestagning, klinisk öron-, näs och halsundersökning samt användande av andra utredningsmetoder kan diagnostisera vanligt förekommande öron-, näs- och halssjukdomar.
 • Redogöra för riskfaktorer som kan föreligga vid vanliga ÖNH-sjukdomar.
 • Redogöra för olika behandlingsalternativ vid vanligt förekommande ÖNH-sjukdomar samt de huvudsakliga för- och nackdelarna med behandlingarna.

Innehåll

Kursen är upplagd med utgångspunkt från vanliga, viktiga och farliga tillstånd inom öron-, näs- och halsorganen. Särskild vikt läggs på sjukdomstillstånd som utgår ifrån, eller manifesterar sig i, munhåla och svalg.

Kursens innehåll är inriktat på normal fysiologi, sjukdomstillstånd och skador samt diagnostiska metoder gällande följande organ:

 • Näsa och bihålor, inklusive luftvägsallergi
 • Munhåla och svalg, inklusive sömnrelaterade andningsstörningar
 • Spottkörtlar
 • Struphuvud, stämband och trakea
 • Öron, inklusive innerörat och balansorganen
 • Hud inom huvud- och halsområdet
 • Ansiktsskelettet inklusive traumatiska skador

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, praktiska övningar och auskultation.

Examination

Examination: Skriftlig examination.

Obligatorier: Seminarier, demonstrationer och praktiska övningar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ludman, Harold.; Bradley, Patrick J. ABC of Ear, Nose and Throat