Kursplan för

Onkologi, 1,5 hp

Oncology, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2TL113
Kursens benämning
Onkologi
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar - prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för och bedöma riskfaktorer relaterade till olika tumörformer i huvud och halsregionen, med fokus på tumörsjukdom i munhålan.
  • Beskriva symptom och tecken på tumörsjukdom inom huvud- och halsregionen med fokus på sjukdomsmanifestationer i munhåla och svalg, och med betoning på hur sådana undersökningsfynd kan bidraga till tidig diagnostik av tumörsjukdom.
  • Redogöra för de viktigaste utredningsmetoderna vid tumördiagnostik inom huvud- och halsregionen.
  • Redogöra för hur patienter som vårdas inom tandvården och som har misstänkt eller bekräftad tumörsjukdom inom huvud- och hals bör handläggas.
  • Redogöra för de huvudsakliga metoder som används vid behandling av tumörsjukdomar inom huvud- och halsregionen.
  • Redogöra för hur adekvat tandvård bör utföras på patient med misstänkt eller konstaterad tumördiagnos före, under och efter den onkologiska behandlingen.
  • Diskutera olika etiska frågeställningar som kan uppstå vid misstänkt eller konstaterad tumördiagnos under utredning, under onkologisk behandling eller efter behandlingen.

Innehåll

Kursinnehållet belyser tandläkarens roll och agerande vid misstänkt eller konstaterad tumörsjukdom i huvud och halsregionen, med fokus på munhålan. Undervisningen innefattar grundläggande anatomi, tidig diagnostik, onkologiska riskfaktorer och olika tumörformer. Fokus ligger på omhändertagande av patienter med misstänkt eller konstaterad tumörsjukdom inom huvud- och hals, och hur tandläkare kan bidraga till utredning och tidig diagnostik samt utföra adekvat tandvård hos denna patientgrupp.  Diagnostiska metoder samt behandling av olika tumörformer presenteras. De etiska problem som kan uppträda vid misstänkt eller konstaterad tumörsjukdom diskuteras.

Studenterna får göra studiebesök på en onkologisk klinik. Demonstration av strålbehandling och diskussioner kring patientfall ingår. 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och demonstrationer.

Examination

Examination: Skriftlig examination.

Obligatorier: Seminarier och demonstrationer.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ludman, Harold.; Bradley, Patrick J. ABC of Ear, Nose and Throat