Kursplan för

Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR, 7,5 hp

Physical Activity as Prevention FYSS/FaR, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT11 , VT13 , HT14 , VT15 , VT19
Kurskod
2XX041
Kursens benämning
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
  • Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-31
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen ska utifrån ett interprofessionellt perspektiv ge en vetenskaplig grund kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa med fokus på prevention, metoder för kartläggning och utvärdering samt evidensbaserade metoder för att stödja beteendeförändring och vidmakthållande.

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:
1. Utifrån träningsfysiologi och epidemiologi förklara och reflektera över dosen av fysisk aktivitet och dess samband med olika aspekter av hälsa samt kunna förklara de aktuella rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn, vuxna och äldre (FYSS).
2. Förskriva fysisk aktivitet som prevention av olika sjukdomar (FaR), kunna identifiera sin egen professions roll i arbetet med FaR och möjligheter till interprofessionell samverkan.
3. Ha kännedom om mätmetoder för fysisk aktivitet på individ och samhällsnivå samt kunna utvärdera och analysera konditions- och styrketräning på individnivå.
4. Utifrån teoretiska modeller visa förmåga att stödja beteendeförändring och vidmakthållande avseende fysisk aktivitet samt känna till principer för samtalsmetodik och reflektera över eget rådgivande samtal.
5. Reflektera över evidensbaserade metoder att främja fysisk aktivitet på individ- och samhällsnivå.

Innehåll

Kursen innehåller träningsfysiologi, fysisk aktivitetsepidemiologi, bedömningsinstrument, evidensbaserade metoder att främja fysisk aktivitet, beteendeförändrings och vidmakthållandemodeller och samtalsmetodik.

Arbetsformer

Kurstillfällena består av föreläsningar varvat med studentaktiverande undervisning såsom laborationer och grupparbeten. För att underlätta kommunikation mellan kursdeltagare och lärare respektive mellan kursdeltagarna kommer den webbaserade undervisningsplattformen PingPong att användas. Uppgifterna som ska lösas på distans mellan kurstillfällena är problemorienterade och avsedda att stimulera interprofessionellt lärande.

Examination

Lärandemålen kommer att examineras via ett individuellt arbete och ett seminarium där de individuella arbetena diskuteras i grupp. Det individuella arbetet ska innefatta en ordination på fysisk aktivitet (FaR) med syfte att förebygga livsstilsrelaterad sjukdom, utvärderingsmetoder och resonemang kring beteendeförändring avseende ordinationen. Vidare ska den innehålla en reflektion kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa från ett personligt, professionellt och ett interprofessionellt perspektiv.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering görs under kursens gång samt vid avslutad kurs med KIs databaserade kursenkät med tilläggsfrågor, i enlighet med riktlinjerna fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ersätter 2XX031.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Kohl, Harold W.; Murray, Tinker Dan Foundations of physical activity and public health
FYSS 2008 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
FaR® : individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet och folkhälsa Schäfer Elinder, Liselotte; Faskunger, Johan
Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer