Kursplan för

Mindfulnessbaserad stresshantering, 7,5 hp

Mindfulness-Based Stress Management, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
2XX077
Kursens benämning
Mindfulnessbaserad stresshantering
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KIDS
Datum för fastställande
2021-02-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller medicin.

Mål

  • Beskriva hur begreppet mindfulness definieras enligt internationell konsensus.
  • Redogöra för hur medveten närvaro utövas och hur den erfarenheten och kunskapen kan komma till användning i situationer av egen psykisk och fysisk stress.
  • Analysera och reflektera över den forskning och teoribakgrund som mindfulnessbaserad metodik vilar på i relation till egen upplevelsebaserade förståelse och kunskap.
  • Förklara och motivera aktuell forskning, samt bedöma den mindfulnessbaserade metodikens användbarhet och relevans i komplexa situationer t.ex. i sjukvård och inom utbildning.

Innehåll

Kursen utgår ifrån två mindfulnessbaserade program med väldokumenterat empiriskt stöd, originalprogrammet Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR-programmet som utvecklats av Jon Kabat-Zinn i USA och Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi, MBKT utvecklat av Mark Williams och kollegor. Kursens första upplevelsebaserade del grundar sig i österländsk och västerländsk psykologi, gruppdynamik och erfarenhetsbaserad inlärning. Kärnan i kursen är att lära sig strategier att hantera egen stress i en värld som förändras allt snabbare och i tider av alltmer ovisshet. Vidare att kunna möta dessa utmaningar med stöd av vetenskapligt grundade verktyg för snabbare återhämtning och ökad hållbarhet t.ex. i mötet med patienter inom hälso-och sjukvården.

I den andra delen av kursen behandlas det empiriska stöd som finns kring mindfulnessbaserad metodik med avseende på de underliggande processer och verkningsmekanismer som hittills visats. Medvetenhet och acceptans påverkas på fyra olika sätt; neuroplastiskt, psykologiskt, beteendemässigt och fysiologiskt. Arbetet med dessa frågor innebär att uppleva, kritiskt utforska och diskutera litteraturen och forskningen kring mindfulnessbaserad metodik.

Arbetsformer

Undervisningen består av interaktiva gruppträffar, föreläsningar och seminarier där studenterna arbetar tillsammans i interprofessionella grupper, samt i två självständiga inlämningsarbeten som är förankrade till två av seminarierna.

Examination

Kursen examineras genom.

Examination
Två godkända skriftliga inlämningsuppgifter tillsammans med tillhörande gruppseminarium där förståelsen av litteraturen i relation till den egna upplevelsen beaktas. Omfattning och bedömningskriterier presenteras vid kursstart.

Obligatoriskt deltagande
Samtliga kursmoment är obligatoriska. Där ingår aktivt deltagande i de åtta upplevelsebaserade gruppträffarna med reflekterande samtal och hemövningar mellan träffarna. Denna del av kursen kan inte ersättas med skriftlig inlämning utan kan tas igen först nästkommande termin.

Vidare ingår föreläsningar, interaktiva presentationer och seminarier. Frånvaro från dessa moment kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter, vars form specificeras av kursledaren vid kursstart.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturen gjorts.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kabat-Zinn, Jon Full catastrophe living : using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness
Teasdale, John D.; Williams, J. Mark G.; Segal, Zindel V. Mindfulnessbaserad självhjälp : en övningsbok vid depression, oro och ångest Trägårdh, Eva
Dessutom tillkommer artiklar och ljudfiler som delas ut under kursen.