Kursplan för

Partnerskap för hälsa hos äldre, 7,5 hp

Partnership for Health in Older Adults, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT23
Kurskod
2XX078
Kursens benämning
Partnerskap för hälsa hos äldre
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-09-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska föreslå och initiera ett utvecklingsarbete riktat mot äldres livssituation och hälsotillstånd. Detta ska ske i ett interprofessionellt samarbete och i samspel med berörda parter (äldre personer, omsorgsverksamhet etc.) utifrån de äldres behov.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • identifiera, planera och initiera/pröva ett utvecklingsarbete för att främja äldres välbefinnande och hälsa i interprofessionellt samarbete och i samverkan med berörd målgrupp
 • argumentera för valet och genomförandet av det föreslagna utvecklingsarbetet med stöd av relevanta teorier och utifrån hållbarhet och interkulturellt perspektiv
 • värdera betydelsen av det föreslagna utvecklingsarbetet i relation till äldres behov av välbefinnande och hälsa
 • presentera och diskutera det föreslagna utvecklingsarbetet anpassat till berörd målgrupp
 • reflektera över sin egen och gruppens utveckling utifrån samverkan med olika professioner och berörd målgrupp

Innehåll

 • Personcentrerat förhållningsätt
 • Hälsofrämjande livsstil hos äldre
 • Att leda utvecklingsarbete
 • Att underlätta andras lärande
 • Interprofessionellt lärande
 • Hållbarhetsmål
 • Interkulturellt perspektiv

Arbetsformer

Kursen är till viss del nätbaserad men kräver aktivt deltagande på studieorten, minst två kursträffar på campus samt handledning via lärandeplattform.

Kursens upplägg utgår från ett problemorienterat och ett kollaborativt arbetssätt. Förhållningssättet innebär att studenten är aktivt deltagande i lärprocessen och ges förutsättningar att ta eget ansvar för sitt lärande, med reflektion och diskussion som viktiga komponenter. Kursen inkluderar även ett interprofessionellt lärande där studenterna och berörda målgrupper lär sig av, om och med varandra. I berörda målgrupper inkluderas den äldre människan och dennes sociala sammanhang, samt i förekommande fall de som verkar i och ansvarar för relevanta verksamheter.

Olika pedagogiska arbetsformer används såsom individuella studieuppgifter, gruppuppgifter, gruppdiskussioner, föreläsningar, handledning och seminarier.
Obligatoriska moment är aktivt deltagande i handledningsträffar och seminarier samt inlämning av studieuppgifter. 

Examination

Förbättringsarbetet examineras i form av en skriftlig rapport och muntlig presentation i grupp samt en individuell skriftlig reflektion. Deltagande i obligatoriska moment krävs för godkänt på kursen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de
obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten
slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa
gång kursen ges.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställda riktlinjer.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 2QA310 Partnerskap för äldre, 7,5hp.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga publikationer tillkommer.

Eddblom, Micael Teamarbete & förbättringskunskap : två kärnkompentenser för god och säker vård
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Hylen Ranhoff, Anette Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar