Kursplan för

Hållbar hälsa och utveckling, 7,5 hp

Sustainable Health and Development, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , HT24
Kurskod
2XX081
Kursens benämning
Hållbar hälsa och utveckling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden GPH
Datum för fastställande
2022-09-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2024-05-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Beskriva begreppen hållbar hälsa och hållbar utveckling och FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling enligt Agenda 2030
  • Analysera förväntade effekter på hälsan av de stora hållbarhetsutmaningarna exempelvis klimatförändringar, extrem fattigdom, ojämlikhet samt fördjupat reflektera över hur dessa kan förebyggas och bemötas
  • Diskutera hur hållbarhetsutmaningarna kan komma att påverka sjukvårdspersonals kliniska arbete så som ev förändrat sjukdomspanorama eller behandlingskomplikationer pga ett varmare klimat.
  • Reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner inom och utanför hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till förbättrad hälsa utifrån det hållbara utvecklingsperspektivet
  • Känna till och praktiskt använda sig av utvalda verktyg för att arbeta med hållbar hälsa och utveckling.

 

  • .

Innehåll

I och med covid-19 pandemin, klimatkrisen och krig i vårt närområde har det blivit än mer uppenbart hur vi står inför enorma hälsoutmaningar kopplade till hållbar utveckling. Hälsoutmaningarna slår olika, de som redan var utsatta blir det ännu mer. Hur vänder vi denna trend och vad kan vi göra inom hälso- och sjukvården för att samhället ska utvecklas i en hållbar riktning? Och hur kommer den kliniska vardagen att förändras i takt med att klimatet blir varmare? Samhället är i nuläget dåligt rustat mot dessa parallella kriser, men det finns verktyg för att bemöta dem och begränsa dess hälsoeffekter. Tydligt är dock att hälsoutmaningarna inte kan lösas bara av hälso- och sjukvården. Vi måste lära oss att samarbeta mellan olika professioner och sektorer, och använda andra verktyg än de vi använder idag.
 
Kursen utgår ifrån begreppen hållbar hälsa och hållbar utveckling. De globala hållbarhetsutmaningarna är komplexa och integrerade med varandra. För att bemöta dessa globala utmaningar behöver vi utveckla hållbart ledarskap och multisektoriellt samarbete och en systemansats som tar hänsyn till planetens, samhällets, organisationers, andras, våra egna samt framtida generationers behov.

I den här kursen kommer vi diskutera hållbarhetsutmaningar så som klimatkrisen och andra miljöfrågor, fattigdom och ojämlikhet, matsäkerhet, antibiotikaresistens och säkerhetsfrågor. Vi diskuterar lösningar på dessa utmaningar ur hälso- och rättighetsperspektiv och hur vi behöver anpassa oss till den nya verklighet som utmaningarna för med sig. Kursen berör också hur hälso- och sjukvården påverkar hållbar utveckling och hur vi kan bidra till en hållbar hälso- och sjukvård. Även samband mellan mental hälsa och hållbar utveckling berörs. Under kursen kommer du som student också att få bekanta dig med och använda dig av olika verktyg för att bemöta och studera hållbarhetsfrågor s.k.Tools for Action.

 

Arbetsformer

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar, workshops, fallstudier, seminarier, där studenterna arbetar tillsammans i interprofessionella grupper, samt ett självständigt projektarbete där det interprofessionella perspektivet beaktas.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i diskussioner vid seminarier. Här tas närvaro. Om en student missar ett seminarium kompletterar studenten med en skriftlig uppgift där en kortare text sammanställt med hjälp av kurslitteraturen. Dessutom ska studenten genomföra en individuell skriftlig inlämningsuppgift. För godkänt krävs att studenten har använt sig av, och korrekt refererat till, relevant litteratur samt använt sig av ett av de på kursen presenterade verktygen för att bemöta en hållbarhetsfråga och dess effekt på hälsa. Ett alternativt verktyg kan användas efter godkännande från kursledningen. För betyget väl godkänt krävs att studenten har uppnått väl godkänt på den skriftliga inlämningsuppgiften. 

Obligatoriskt deltagande
Seminarier är obligatoriska. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift, vars form specificeras av kursledaren vid kursstart. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hedenus, Fredrik; Persson, U. Martin; Sprei, Frances Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar
Dessutom tillkommer artiklar och rapporter som delas ut under kursens gång.