Kursplan för

Yrkesmedicin, 7,5 hp

Occupational Medicine, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , VT16 , HT17 , HT19 , HT21
Kurskod
3AH012
Kursens benämning
Yrkesmedicin
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2012-04-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2021-03-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse

 • Beskriva viktiga kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska agens och deras betydelse för utveckling av ohälsa i arbetslivet
 • Beskriva arbetsmiljölagstiftningens olika krav och rekommendationer, speciellt avseende medicinska kontroller

Avseende färdigheter och förmåga

 • Analysera arbeten och arbetsplatser ur ett yrkesmedicinskt perspektiv avseende risk för ohälsa och nedsatt arbetsförmåga i allmänhet men även för individer med särskild känslighet
 • Planera yrkesmedicinskt lämpliga preventiva och andra riskreducerande åtgärder både på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå
 • Planera, dokumentera och kommunicera lämpliga kontrollprogram med beaktande av kvalitetssäkringskrav

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Vetenskapligt bedöma relevanta yrkesmedicinska forskningsrön och kritiskt värdera dessa i syfte att arbeta med evidensbaserade metoder
 • Visa medvetenhet om etiska aspekter på åtgärder och arbetssätt inom området yrkesmedicin
 • Resonera kring mer komplexa arbetsmiljöer utifrån ett risk- och förbättringsperspektiv

Innehåll

Huvudinnehållet i denna kurs omfattar hälsorisker till följd av exponering för kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska agens i arbetslivet. Detta kan delas upp enligt följande:

 • Förekomst (gaser, ångor, partiklar, damm/rök, vibrationer, buller, joniserande och icke- joniserande strålning, inomhus-/omgivningsklimat etc.)
 • Kortsiktiga och långsiktiga hälsorisker (förgiftningar, cancer, lungsjukdomar, hudskador/sjukdomar, allergi/överkänslighet, vibrationsskador, bullerskador, ögon-/synskador, köld-/värmeskador etc.)
 • Förebyggande åtgärder på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå inklusive personlig skyddsutrustning 
 • Den gravida eller ammande arbetaren och andra med särskild känslighet
 • Stor vikt läggs vid lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av av distansutbildning. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Undervisningen omfattar även litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete som bedrivs på distans, i egen regi.

Vid undervisningen kan obligatorisk närvaro förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö Edling, Christer; Nordberg, Gunnar F.; Albin, Maria; Nordberg, Monica
Arbete och teknik på människans villkor Bohgard, Mats; Karlsson, Stig; Lovén, Eva; Mikaelsson, Lars-Åke; Mårtensson, Lena; Osvalder, Anna-Lisa; Rose, Linda; Ulfvengren, Pernilla
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter [Elektronisk resurs]
Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, Rapport 2018:4 [Elektronisk resurs]
Medicinska kontroller i arbetslivet [Elektronisk resurs]

Fördjupningslitteratur

Nylén, Per Syn och belysning i arbetslivet
Arbetslivsfysiologi Toomingas, Allan; Mathiassen, Svend Erik; Wigaeus Tornqvist, Ewa
Fregert, Sigfrid Yrkes- och miljödermatologi