Kursplan för

Examensarbete i arbete och hälsa, 15 hp

Degree project in work and health, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT19 , VT21 , VT23
Kurskod
3AH013
Kursens benämning
Examensarbete i arbete och hälsa
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2012-10-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Antagen till magisterprogrammet i arbete och hälsa. Därtill krävs 22,5 hp i avslutade kurser inom huvudområdet arbete och hälsa på avancerad nivå varav 7,5 hp i vetenskaplig metod.

Mål

Kursens mål är att studenten skall ha fördjupat sina kunskaper och sin förmåga inom vetenskapsområdet arbete och hälsa genom att under handledning genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie med relevans för vetenskapsområdet.

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• visa kunskap om vetenskapsområdet inbegripet såväl överblick inom området som specifik kunskap för valt fördjupningsområde
• visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik med relevans för det egna examensarbetet

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• under handledning, planera, genomföra och skriftligt samt muntligt presentera ett examensarbete utifrån givna tidsramar
• visa förmåga att systematiskt kunna söka, kritiska granska och tolka information som grund för examensarbetet
• tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer
• identifiera, formulera, analysera, reflektera och bedöma problemställningar med relevans för vetenskapsområdet
• välja, diskutera och argumentera för val av forskningsdesign och metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• visa kunskap och förståelse för innebörden i forskningsetiska principer och riktlinjer
• diskutera och argumentera för det egna arbetets vetenskapliga och praktiska relevans i relation till egna och andra professioner

Innehåll

Kursens innehåll

• identifiering och avgränsning av relevant vetenskaplig frågeställning
• systematisk sökning och kritisk granskning av information
• insamling, analys och sammanställning av data
• forskningsetiska överväganden
• författande av självständigt vetenskapligt arbete
• presentation och försvar av examensarbete
• opposition på annan students examensarbete

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av att under handledning, som sker enskilt eller i grupp, planera, genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie med relevans för vetenskapsområdet. Campusundervisning i form av seminarier och handledning enskilt och i grupp förekommer.

Vid examinationsseminarierna är närvaro obligatorisk enligt nedan:

1. Egen muntlig presentation samt argumentation (respondentskap) av det egna examensarbetet.
2. Muntlig granskning och diskussion (opposition) av en annan students examensarbete.
3. Deltagande vid framläggning av minst tre andra examensarbeten.

Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig.

Examination

Examination utgörs av presentation och argumentation (respondentskap) av ett självständigt författat examensarbete med relevans för vetenskapsområdet samt av granskning och diskussion (opponentskap) av en annan students examensarbete. Examensarbetet, respondentskap samt opponentskap skall omfatta samtliga lärandemål i kursen. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondent- och opponentskap.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på kursen fodras Godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet, respondentskap samt opponentskap. För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras dessutom Väl godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet samt på respondentskapet.

Obligatorisk närvaro
För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska moment. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska moment eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i samråd med studentens handledare.