Kursplan för

Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, 7,5 hp

Work Related Musculoskeletal Disorders, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , VT16 , HT17 , HT19 , HT21
Kurskod
3AH019
Kursens benämning
Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2013-09-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2021-03-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskaper och förståelse

  • beskriva de grundläggande sambanden mellan arbetsrelaterad fysisk och psykosocial exponering och besvärsuppkomst i rörelseorganen,
  • beskriva och diskutera hur psykosociala arbetsförhållanden, stress och kognitiv belastning påverkar arbetsprestation och besvär i rörelseorganen,
  • redogöra för olika typer av exponering kopplade till arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen,
  • redogöra för biomekaniska principer inom belastningsergonomi,

Avseende färdigheter och förmåga

  • identifiera och redogöra för belastningsrelaterade riskfaktorer i olika yrkesgrupper,
  • utföra biomekaniska beräkningar,

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över idag gällande teorier om skademekanismer och riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen,
  • reflektera över belastningsergonomiska och psykosociala faktorers betydelse för uppkomst och vidmakthållande av besvär i rörelseorganen,
  • kritiskt diskutera forskning kring aktuella frågor gällande mekanismer och riskfaktorer för uppkomst av besvär i rörelseorganen.

Innehåll

Kursen omfattar arbetsfysiologiska mekanismer, såsom energetisk belastning och lokala fysiska belastningar på rörelseorganen, samt akuta och långsiktiga effekter med avseende på fysisk prestationsförmåga och besvär i rörelseorganen. I kursen ingår tillämpning av biomekaniska principer inom belastningsergonomi. Kursen berör även teorier om hur psykosociala arbetsförhållanden, stress och kognitiv belastning påverkar arbetsprestation och besvär i rörelseorganen.

Arbetsformer


Utbildningen utgörs av distansundervisning och omfattar webbaserad undervisning, föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, grupparbeten och enskilt arbete.

Obligatorisk närvaro kan förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. 

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Arbetslivsfysiologi Toomingas, Allan; Mathiassen, Svend Erik; Wigaeus Tornqvist, Ewa
Heijne Wiktorin, Christina von; Nordin, Margareta Tillämpad biomekanik
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar : nacken och övre rörelseapparaten. En systematisk litteraturöversikt Edling, Christer
Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem : en systematisk litteraturöversikt
Melin, Bo Experimentell och epidemiologisk forskning : relationen psykosocial exponering, stress, psykisk belastning, muskelaktivitet och värk i nacke-skuldra
Arbete och teknik på människans villkor Bohgard, Mats; Karlsson, Stig; Lovén, Eva; Mikaelsson, Lars-Åke; Mårtensson, Lena; Osvalder, Anna-Lisa; Rose, Linda; Ulfvengren, Pernilla

Fördjupningslitteratur

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd Svantesson, Ulla; Dahlström, Annette
Hägg, Göran M. Handintensivt arbete : en belastningsergonomisk kunskapsöversikt gällande människans kapacitet och interaktion med verktyg och arbetsuppgifter
Hellberg, Annika Vibrationer i arbetet : hur du minskar risken för skador
Basic biomechanics of the musculoskeletal system Nordin, Margareta; Frankel, Victor H.
Lundberg, Ulf; Wentz, Görel Stressad hjärna, stressad kropp: Om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa