Kursplan för

Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete, 7,5 hp

Intervention and evaluation in a strategic work environment management, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
3AH028
Kursens benämning
Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2023-10-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

  • Arbetsliv och hälsa, samt
  • Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön

Mål

Syftet med kursen är att uppnå den kunskap och de färdigheter som behövs för att kunna planera, genomföra och utvärdera arbetsplatsinterventioner för att förebygga och ohälsa eller hantera arbetsmiljörisker inom ramen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:  
Avseende kunskaper och förståelse: 

  • Redogöra för och förklara aktuella grundbegrepp och teorier inom arbetsplatsinterventionsforskning.  
  • Redogöra för och resonera kring olika utvärderingsstrategier av arbetsplatsinterventioner. 

Avseende färdigheter och förmåga: 

  • Utifrån aktuella risker på en arbetsplats och med hjälp av aktuell vetenskaplig litteratur planera proaktiva och reaktiva interventioner för att främja hälsa och produktivitet.  
  • Självständigt formulera effektiva mål för utvärdering av arbetsmiljöinterventioner baserat på aktuell empiri och teori. 
  • Resonera kring styrkor och brister avseende relevanta utvärderingsmetoder för interventioner. 
  • Identifiera och resonera kring hindrande och underlättande faktorer vid implementering av arbetsplatsinterventioner. 
  • Relatera och motivera arbetsplatsinterventioner till relevanta lagar och föreskrifter.  

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt : 

  • Reflektera kring etiska aspekter vid arbetsplatsinterventioner.  

Innehåll

Kursen omfattar grunderna för att planera, genomföra och utvärdera arbetsplatsinterventioner med syftet att främja ett hållbart arbetsliv. Kursen ger fördjupade kunskaper om arbetsplatsinterventioner med syfte att förebygga och hantera olika typer av risker i arbetsmiljön. Kursen kommer även beröra hinder och möjligheter vid implementering av arbetsplatsinterventioner. 

Arbetsformer

Undervisningen utgörs främst av distansutbildning. Schemalagd campusundervisning kan förekomma. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier och enskilt arbete. 

Obligatoriskt deltagande kan förekomma vid vissa undervisningsmoment. 

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig rapport, muntlig redovisning i seminarieform samt skriftliga uppgifter. 

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. Individuella uppgifter bedöms med U/G/VG medan uppgifter i grupp bedöms med U/G. 

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. 

De studenter som ej är godkända efter sitt första examinationstillfälle har rätt att examineras vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, bokkapitel, och rapporter kan tillkomma

Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering
Hasson, Henna; Thiele Schwarz, Ulrica von Implementeringsboken : så inför du nytt som gör nytta
Intervention development and implementation Lamontagne,, A; Noblet,, AJ; Landsbergis,, P; I Biron,, C; Karanika-Murray,, M; Cooper,, Cary L

Rekommenderad litteratur

Larsson,, R; Sandmark,, H Att utveckla hälsofrämjande organisationer – om konsten att gå från retorik till praktik.