Kursplan för

Gynekologisk cytologi, 5 hp

Gynecological Cytology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT21 , HT22
Kurskod
3DC001
Kursens benämning
Gynekologisk cytologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om samt förmåga till bedömning av morfologin vid normala tillstånd och icke maligna sjukdomar inom gynekologisk cytologi.

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Integrera kunskaper om de kvinnliga reproduktionsorganens normala funktioner före, under och efter kvinnans fertila ålder med dess cellmorfologi
 • Relatera endokrina tillstånd, infektioner och tidiga morfologiska förändringar till förstadium till cancer inom gynekologisk cytologi
 • Analysera mekanismer bakom virusinducerad carcinogenes och diskutera dess koppling till cervixcancer, screeningens policy och praxis i Sverige och andra länder
 • Reflektera kring gynekologisk cytologi utifrån ett lika villkorsperspektiv 

Färdighet och förmåga

 • Bedöma provmaterialets representativitet i relation till den preanalytiska och analytiska processen
 • Identifiera infektioner i cellpreparat inom gynekologisk cytologi och deras effekt på cellmorfologin
 • Bedöma endokrina tillstånd och förklara relationen mellan endokrin status och cellpopulationer i cellpreparat inom gynekologisk cytologi
 • Muntligt och skriftligt diskutera relevanta frågeställningar inom gynekologisk cytologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa etiskt förhållningssätt vid provhantering
 • Värdera screeningsprogram utifrån ett samhällsperspektiv
   

Innehåll

Kursen behandlar de kvinnliga reproduktionsorganens embryologi, anatomi, endokrinologi och fysiologi. Kursen inkluderar  provtekniker och de diagnostiska kriterier som används samt de socio-ekonomiska och epidemiologiska faktorer som berör sådana undersökningar. De praktiska momenten fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera endokrina ändringar och infektioner i cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Gynekologisk cytologi-infektioner och endokrin status, 2.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet integreras teori och praktik. Teorin utgör en grund för att genom mikroskoperingar av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utveckla studentens förmåga att analysera och ställa diagnos av infektioner och endokrin status.

Gynekologisk cytologi-tidiga förstadium till cancer, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i gynekologiska cellpreparat.

Arbetsformer

I kursen används olika pedagogiska metoder, vilka inkluderar bland annat föreläsningar, mikroskopering, grupparbeten, seminarier, deltagarpresentationer och laborationer.

Examination

Moment 1 examineras genom ett praktiskt prov och skriftlig tentamen.
Moment 2 examineras genom ett praktiskt prov och skriftlig inlämningsuppgift.

Student som inte är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare 5 examinationstillfällen. Om studenten genomfört 6 underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången höstterminen 2022 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad
McKee, Grace T. Atlas of gynecologic cytology
McKee, Grace T. Diagnostic cytopathology Gray, Winifred

Rekommenderad litteratur

Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 1
Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 2