Kursplan för

Diagnostisk molekylär cytologi, 4 hp

Diagnostic Molecular Cytology, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
3DC002
Kursens benämning
Diagnostisk molekylär cytologi
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2020-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i molekylärbiologisk metodik och kunna tillämpa dessa inom diagnostisk cytologi. 

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Relatera molekylärbiologiska diagnostiska metoder till diagnostisk cytologi och screening 
 • Diskutera komplexa tolkningsalgoritmer som en integrerad del av diagnostisk cytologi

Färdighet och förmåga

 • Identifiera relevanta celler inför olika molekylärbiologiska diagnostiska metoder
 • Bedöma resultatet av de molekylärbiologiska diagnostiska analyserna och kunna koppla dessa till olika sjukdomstillstånd
 • Göra bedömningar av komplexa analysresultat inom cytologisk diagnostik, screening och kvalitetssäkring

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över patientfall inom ämnesområdet diagnostisk cytologi med beaktande av etiska och samhälleliga aspekter

Innehåll

Inom kursen diagnostisk molekylär cytologi studeras teorin och tillämpningen av olika molekylärbiologiska metoder som används inom diagnostisk cytologi.

Exempel på molekylärbiologiska analyser:

 • Detektion och typning av humant papillomavirus (HPV)
 • Mutationsanalyser
 • Serologi
 • Djupsekvensering
 • Fluorescerande in situ-hybridisering (FISH)
 • Cellsortering

Kursen går i en strimma under läsåret och är indelad i två moment. De två momenten integreras med de kurser inom magisterprogrammet för diagnostisk cytologi där molekylära analyser är relevanta för det diagnostiska ställningstagandet.

Diagnostisk molekylär cytologi inom gynekologi, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar diagnostisk molekylär cytologi inom gynekologi.

Diagnostisk molekylär cytologi av respirationsorganen, urinvägarna samt aspirationscytologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar diagnostisk molekylär cytologi av respirationsorganen, urinvägarna samt aspirationscytologi.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer bestående av föreläsningar, demonstrationer, laborationer, gruppövningar och studiebesök.

Obligatoriskt deltagande
Laborationer inklusive praktiska genomgångar inför laborationer, grupparbeten samt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig examination
Moment 1: Examineras genom en skriftlig examination. Betyg G/U.
Moment 2: Examineras genom en skriftlig examination. Betyg G/U.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som inte är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare 5 examinationstillfällen. Om studenten genomfört 6 underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform,
antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Utdelat material och uppladdade dokument.

Bartlett, John M. S.; Shaaban, Abeer; Schmitt, Fernando Molecular pathology : a practical guide for the surgical pathologist and cytopathologist