Kursplan för

Diagnostisk cytologi av urinvägarna, 7 hp

Diagnostic Cytology of the Urinary Tract, 7 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , HT22
Kurskod
3DC004
Kursens benämning
Diagnostisk cytologi av urinvägarna
Hp
7 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-02-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap och förmåga till att bedöma morfologin vid benigna- och maligna tillstånd inom urinvägarna genom mikroskopering men även molekylärbiologiska metoder som tillämpas inom diagnostisk cytologi.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och diskutera infektioner och benigna tillstånd inom urinvägssystemet.
  • Bedöma och jämföra benigna- och maligna tillstånd som förekommer i urinvägssystemet. 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och klassificera benigna- och maligna- tillstånd i urotel.
  • Identifiera och klassificera andra benigna- och maligna- tillstånd i cellpreparat inom urinvägscytologi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Visa och reflektera över etiskt förhållningssätt vid provhantering.
  • Visa och reflektera över ett professionellt och patientsäkert förhållningssätt.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:

Urinvägssystemet-benigna/maligna sjukdomar, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av inflammation, benigna tillstånd och identifiera maligna tumörer i cellpreparat.

Urinvägssystemet tumör klassificering, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av inflammation och andra benigna tillstånd samt identifiera och klassificera maligna tumörer i cellpreparat.

Urinvägscytologi som diagnostisk verktyg, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innehåller utredningsvägar inom urinvägscytologi, från symptombild hos patienten till specialiserade undersökningar inom vårdsytemet med betoning på laboratorieundersökningar.

Arbetsformer

I kursen används olika pedagogiska metoder vilka inkluderar bland annat föreläsningar, mikroskopering, muntliga presentationer och demonstrationer. Studenten tar igen obligatoriska moment vid frånvaro, enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Moment 1 examineras genom ett praktiskt examination. Betyg: G/U.

Moment 2 examineras genom ett praktiskt examination och muntliga presentationer.  Betyg: G/U.

Moment 3 examineras genom en essä. Betyg: G/U.

Student som inte är godkänd efter ordinarie tentamens/provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare 5 provtillfällen. Om studenten genomfört 6 underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som provtillfälle.

För betyget G på hela kursen krävs G i samtliga moment.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången vårterminen 2023 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad
McKee, Grace T. Diagnostic cytopathology Gray, Winifred

Rekommenderad litteratur.

Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 1
Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 2