Kursplan för

Gynekologisk cytologi - fördjupning, 7,5 hp

Gynecological Cytology - Deepening, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT22
Kurskod
3DC005
Kursens benämning
Gynekologisk cytologi - fördjupning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-02-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap om samt förmåga till bedömning av morfologin vid precancer och cancersjukdomar inom gynekologisk cytologi.

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • Diskutera infektioner inom gynekologisk cytologi samt sambandet mellan Human Papilloma Virus (HPV) infektion, förstadium till cervixcancer och till cervixcancer
  • Jämföra premaligna och maligna tillstånd inom gynekologisk cytologi, epidemiologi och bedömning av provmaterial
  • Redogöra för hur analysprocessen kvalitetssäkras

Färdighet och förmåga
  • Identifiera och klassificera premaligna och maligna tillstånd i skivepitelceller i cellpreparat inom gynekologisk cytologi
  • Identifiera och klassificera premaligna och maligna tillstånd i körtelepitelceller i cellpreparat inom gynekologisk cytologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa etiskt förhållningssätt vid provhantering.
  • Visa ett ansvarstagande förhållningssätt till utvecklingen av den egna kompetensen

Innehåll

Kursen behandlar diagnostik av premaligna och maligna tillstånd i vagina, cervix och uterus men även tillstånd som t ex infektioner och tumörer i andra delar av de kvinnliga reproduktionsorganen. De laboratoriemetoder som används för att undersöka sjukdomar i de kvinnliga reproduktionsorganen studeras. De praktiska momenten fokuserar på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Gynekologisk cytologi-förstadium till cancer, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i skivepitelet i gynekologiska cellpreparat.


Gynekologisk cytologi-skivepitelscancer, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i skivepitelet i gynekologiska cellpreparat, inklusive skivepitelcellscancer.


Gynekologisk cytologi-adenocarcinom, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inehåller både teori och tillämpade delar där studenten genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material utvecklar förmågan att analysera och ställa diagnos av infektioner, endokrin status och tidiga morfologiska förändringar som tyder på förstadium till cancer i skivepitelet i gynekologiska cellpreparat, inklusive skivepitelcellscancer, adenocarcinom och adenocarcinom in situ (AIS).


Arbetsformer

I kursen används olika pedagogiska metoder, vilka inkluderar bland annat föreläsningar, mikroskopering, grupparbeten, seminarier, deltagarpresentationer och laborationer. Studenten tar igen obligatoriska moment (interaktiva moment som demonstrationer eller diskussionsseminarier) vid frånvaro, enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Moment 1 examineras genom ett praktiskt prov och skriftlig tentamen.
Moment 2 examineras genom ett praktiskt prov och muntlig examination.
Moment 3 examineras genom ett praktiskt prov och muntlig examination.

Student som inte är godkänd efter ordinarie tentamens/provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare 5 provtillfällen. Om studenten genomfört 6 underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången höstterminen 2022 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad
McKee, Grace T. Atlas of gynecologic cytology
McKee, Grace T. Diagnostic cytopathology Gray, Winifred

Rekommenderad litteratur

Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 1
Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 2