Kursplan för

Diagnostisk aspirationscytologi, 5 hp

Diagnostic Aspiration Cytology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , HT22
Kurskod
3DC006
Kursens benämning
Diagnostisk aspirationscytologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-02-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om benigna- och maligna tillstånd inom diagnostisk aspirationscytologi.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och diskutera utveckling och normala funktioner i organ där aspirationscytologi används.
  • Bedöma och jämföra benigna- och maligna tillstånd som förekommer i organ där aspirationscytologi tillämpas. 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Bedöma provmaterials representativitet i aspirationscytologi prover från olika organ där aspirationscytologi används.
  • Diagnostisera benigna tillstånd i  aspirationscytologi prover.
  • Identifiera och klassificera maligna tillstånd i  aspirationscytologi prover.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Visa och reflektera över etiskt förhållningssätt vid provhantering.
  • Visa och reflektera över ett professionellt och patientsäkert förhållningssätt.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment:

Kursens moment behandlar embryologi, anatomi och fysiologi liksom orsaker som kan påverka organ där aspirationscytologi tillämpas som undersökningsmetod. Analysmetoder samt de diagnostiska kriterier som används för att undersöka relevanta sjukdomar tas upp. Huvudinriktningen är tumördiagnostik, men även andra tillstånd behandlas som t ex infektioner och inflammationer. De tillämpade delarna kommer att fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Aspirationcytologi- teori, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet inkluderar teori och bakgrund om uppkomst av primära tumörer och metastasering i olika organ.

Tillämpad aspirationscytologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material för att utveckla studentens förmåga att identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiska preparat.

Arbetsformer

I kursen används olika pedagogiska metoder, vilka inkluderar bland annat föreläsningar, mikroskopering, seminarier, muntliga presentationer och demonstrationer. Studenten tar igen obligatoriska moment vid frånvaro, enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Moment 1 examineras genom muntlig examination. Betyg: G/U.
Moment 2 examineras genom praktisk examination. Betyg: G/U.

Student som inte är godkänd efter ordinarie tentamens/provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare 5 provtillfällen. Om studenten genomfört 6 underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången vårterminen 2023 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad
McKee, Grace T. Diagnostic cytopathology Gray, Winifred

Rekomenderad litteratur

Churg, Andrew; Cagle, Philip T.; Roggli, Victor L. Tumors of the serosal membranes
Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 1
Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 2