Kursplan för

Diagnostisk cytologi av respirationsorganen, 5 hp

Diagnostic Cytology of the Respiratory Organs, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT22
Kurskod
3DC007
Kursens benämning
Diagnostisk cytologi av respirationsorganen
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-02-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om benigna tillstånd och cancersjukdomar inom respirationsorganens cytologi.

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva och diskutera respirationsorganens utveckling och normala funktioner och dess påverkan från skadliga ämnen
  • Jämföra benigna och maligna tillstånd som förekommer i respirationsorganen, dess epidemiologi och bedömning av provmaterial

Färdighet och förmåga

  • Bedöma provmaterials representativitet i olika typer av prover inom respirationsorganens cytologi
  • Diagnostisera benigna tillstånd i cytologiskt material från respirationsorganen
  • Identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiskt material från respirationsorganen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa ett professionellt och patientsäkert förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar respirationsorganens embryologi, anatomi och fysiologi liksom orsaker som kan påverka luftvägarna och de perifera delarna av respirationsorganen. Laboratoriemetoder samt de diagnostiska kriterier som används för att undersöka sjukdomar i respirationsorganen tas upp. Huvudinriktningen är tumördiagnostik, men även andra tillstånd behandlas som t ex infektioner och inflammationer. De tillämpade delarna kommer att fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Cytologi av respirationsorganen-benigna tillstånd, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material som utvecklar studentens förmåga att identifiera och bedöma benigna tillstånd i cytologiska preparat från respirationsorganen.

Cytologi av respirationsorganen-maligna tillstånd, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material som utvecklar studentens förmåga att identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiska preparat från respirationsorganen.

Arbetsformer

I kursen används olika pedagogiska metoder, vilka inkluderar bland annat föreläsningar, mikroskopering, grupparbeten, seminarier, deltagarpresentationer och laborationer. Studenten tar igen obligatoriska moment (interaktiva moment som demonstrationer eller diskussionsseminarier) vid frånvaro, enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Moment 1 examineras genom ett praktiskt prov och skriftlig tentamen.
Moment 2 examineras genom ett praktiskt prov och muntlig examination.

Student som inte är godkänd efter ordinarie tentamens/provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare 5 provtillfällen. Om studenten genomfört 6 underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången höstterminen 2022 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2024 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad
Kini, Sudha R. Color atlas of pulmonary cytopathology
McKee, Grace T. Diagnostic cytopathology Gray, Winifred

Rekommederad litteratur

Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 1
Koss, Leopold G.; Melamed, Myron R.; Koss, Leopold G.t Diagnostic cytology and its histopathologic bases. Koss' diagnostic cytology and its histopathologic bases.n 2
Canti, Gordon A colour altas of sputum cytology :b the early diagnosis of lung cancer