Kursplan för

Examensarbete i diagnostisk cytologi, 15 hp

Degree Project in Diagnostic Cytology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT22 , HT22
Kurskod
3DC009
Kursens benämning
Examensarbete i diagnostisk cytologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 180 högskolepoäng. Därutöver krävs, vid kursstart, minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet diagnostisk cytologi inkluderande godkänt i kursen vetenskaplig metodik.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten med ökad självständighet ska utföra ett examensarbete inom huvudområdet diagnostisk cytologi. Detta innebär att studenten fördjupar sina praktiska och teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor inom cytologi. Under examensarbetet ska studenten ytterligare utveckla sin förmåga till att självständigt integrera och använda sina kunskaper för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som uppstår under examensarbetet.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom cytologi, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom specifika delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet genom att värdera, motivera och bedöma val av adekvata metoder 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Självständigt planera och med adekvata metoder genomföra ett examensarbete inom givna tidsramar
 • Undersöka komplexa orsakssamband och dra slutsatser kring metodik, erhållna resultat samt tolkning av dessa
 • Diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning och utveckling inom huvudområdet
 • Systematiskt integrera kunskaper från vetenskaplig litteratur (främst artiklar) i relation till studiedesign och erhållna resultat
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • Presentera och försvara genomfört examensarbete muntligt och skriftligt
 • Kritiskt granska andra studenters examensarbeten genom opposition 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Göra bedömningar med hänsyntill relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet diagnostisk cytologi samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • Diskutera det egna arbetets relevans för individ och samhälle samt att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Innehåll

Examensarbetet och dokumentationen runt genomförandet ska vara i linje med ”Research documentation at Karolinska Institutet - a handbook” av Cecilia Björkdahl och Karolinska Institutets fastställda ”Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentation av klinisk och epidemiologisk forskning eller experimentell forskning”.
 
I utformningen av examensarbetet ingår att självständigt utforma och planera ett forsknings- eller och utvecklings-arbete vilket beskrivs i en projektplan som godkänns av handledare och examinator innan påbörjande av examensarbetet. Arbetet ska med adekvata metoder genomföras inom givna tidsramar. Studenten tillämpar vald metodik och dokumenterar arbetet av detta i enlighet med ovan nämnda riktlinjer. I den skriftliga rapporten ska studenten göra bedömningar av sin studiedesign, ingående metoder och resultat med hänsyn till relevanta vetenskapliga, statistiska, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Efter genomförandet analyserar och bearbetar studenten data på adekvat sätt och tillämpar lämpliga statistiska metoder.
 
Den vetenskapliga bakgrunden och progressen av projektet redovisas och diskuteras vid en halvtidskontroll. Studenten ges möjlighet att öva på sin förmåga till kritisk granskning. Inför examinationen sammanfattar studenten sitt projekt med hänsyn till egna antaganden och andra publicerade resultat inom området i en skriftlig rapport och en muntlig presentation. I den skriftliga rapporten ska studenten systematiskt integrera och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning och utveckling inom huvudområdet. Det egna arbetets relevans för individ och samhälle ska diskuteras muntligt och skriftligt. I det praktiska genomförandet ska studenten uppvisa färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. I kursen ingår också att presentera sitt projekt vid ett öppet seminarium. Studenten ska själv uppvisa kunskap och förståelse inom huvudområdet, diskutera och försvara det egna projektet samt kritiskt granska en annan students examensarbete genom opposition

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av självständigt inläsnings-, planerings-, metodtillämpnings-, dataanalys- och utvärderingsarbete i samspel med handledare. I samspelet med handledaren ingår en gemensam planering av handledningen för examensarbetet.
 
I kursen ingår:

 • Självständigt planera och med adekvata metoder genomföra ett examensarbete inom givna tidsramar
 • halvtidskontroll med kamratgranskning på delar av den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten 
 • skriftlig rapport av det egna projektet
 • muntlig presentation och försvar av det egna projektet
 • opponentskap

Examination

Kursens innefattar följande delar:

 • Projektplan*. Betyg U/G, projektplanen godkänns av handledare och examinator innan påbörjande av examensarbetet.
 • Halvtidskontroll. Betyg U/G
 • Projektets praktiskt genomförande*. Betyg U/G 
 • Skriftlig rapport*. Betyg U/G
 • Respondentskap:
  • Muntlig presentation. Betyg U/G
  • Försvar av det egna projektet. Betyg U/G

 •  Opponentskap. Betyg U/G 

*inklusive etiska överväganden

Betyg på hel kurs:
För betyget godkänd på hel kurs krävs att samtliga delmoment har genomförts och är godkända.  Vid frånvaro från halvtidskontrollen görs överenskommelse med kursansvarig om hur komplettering ska ske. Skriftlig rapport lämnas in vid angiven tid som meddelas av kursledningen. För sent inlämnad skriftlig rapport beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas till omtentamenstillfället.
 
Vid underkänt praktiskt genomförande blir studenten underkänd på kursen och kan inte bedömas i de övriga momenten; skriftlig rapport och respondentskap. Studenten ges möjlighet att gå om kursen vid ett tillfälle.
 
Vid underkänt på muntlig presentation, respondentskap eller skriftlig rapport ges ett tillfälle till omexamination i anslutning till kursen och ytterligare ett i samband med omexaminationsperiod i början av höstterminen.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Statistik: Kopieras från kursplan i Vetenskaplig metodik från 3DC16

Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Gauch, Hugh G. Scientific method in brief [Elektronisk resurs]
Kirkwood, Betty R.; Sterne, Jonathan A. C. Essential medical statistics
Harris, M.; Taylor, Gordon; Taylor, G. Medical Statistics Made Easy, third edition [Elektronisk resurs]
Machin, David; Campbell, Michael J.; Walters, Stephen John Medical statistics [Elektronisk resurs] : a textbook for the health sciences
Nilstun, Tore; Lundqvist, Anita; Löfmark, Rurik Vetenskapsteori i medicin och klinik
Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning
Forsman, Birgitta Forskningsetik
Bring, Johan; Taube, Adam; Wikman, Per Introduktion till medicinsk statistik

Research documentation at Karolinska Institutet – A handbook Cecilia Björkdahl

Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av experimentell forskning Karolinska Institutet


Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning Karolinska Institutet