Kursplan för

Ögats sjukdomar och diagnostik, 7,5 hp

Ocular Diseases and Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT17 , HT22
Kurskod
3OP007
Kursens benämning
Ögats sjukdomar och diagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2016-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 högskolepoäng samt legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet. Eller Sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng, legitimation som sjuksköterska samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och engelska A (med lägsta betyget Godkänt).

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

1) tolka patientens symptom samt välja relevanta undersökningsmetoder i förhållande till de symptom patienten har,
2) ta hand om (undersöka, optometriskt behandla, och remittera) patienter som har sjukliga förändringar i ögat eller där misstanke om sjukliga förändringar föreligger,
3) beskriva hur de vanligast förekommande ögonsjukdomarna behandlas,
4) upptäcka okulära manifestationer av systemiska och neurologiska sjukdomar/förändringar, och
5) förstå optikerns roll i "shard care".
6) kunna beskriva de främsta orsakerna till synnedsättning i världen, inklusive bakgrund, epidemiologi och handläggning.
 

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: Åldersrelaterad makula degeneration, glaukom, torra ögon, katarakt, diabetes, keratit, konjunktivit, sjukdomar i framre kammare, uveit, ögonsjukdomar hos barn, samt neurologiska manifestationer. Ut över detta ingår också diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar, samt tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursen är delad i tre (3) moment:

Inlämningsuppgifter, 2.5 hp Omfattar inlämning och godkända inlämningsuppgifter. Diagnostik, 1.5 hp Omfattar klinisk förståelse av kursens ämnesmässiga innehåll. Teoretisk förståelse, 3.5 hp Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen inleds med självstudier, övningar, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (Case-metodik, katedrala föreläsningar etc.). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

1) Inlämningsuppgifter. Examinerar målen 1 t.o.m. 6.
2) Prov i diagnostik. Examinerar målen 1 t.o.m. 5.
3) Skriftlig/Muntlig tentamen. Examinerar målen 1 t.o.m. 6.

I momentet Inlämningsuppgifter krävs fullgjorda och godkända inlämningsuppgifter. Momentet betygsgraderas enligt skalan Underkänt och Godkänt.

Momentet Diagnostik examineras med bildspelsprov. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt.

Momentet Teoretisk förståelse examineras med skriftlig tentamen. Omtentamen kan komma att ske muntligen. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt. Hela kursen betygssätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt. För G (Godkänt) krävs G vid samtliga momenten. För Väl godkänt krävs Godkänt i moment inlämningsuppgifter och Väl Godkänt i moment diagnostisk prov och skriftlig/muntlig tentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare texaminationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Clinical ophthalmology : a systematic approach Kanski, Jack J.; Bowling, Brad; Nischal, Ken K.; Pearson, Andrew