Kursplan för

Binokulärseende och behandling, 7,5 hp

Binocular Vision and Orthoptic Treatment, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT17 , HT22
Kurskod
3OP008
Kursens benämning
Binokulärseende och behandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

1) beskriva och analysera vergens- och ackommodationssystemet utifrån aktuella modeller
2) evaluera binokulärseendet med objektiva och subjektiva metoder
3) undersöka och behandla (optometriskt och via remiss) barn och vuxna med kommitanta och inkommitanta skelningar
4) upptäcka och ta hand om (behandla, remittera) barn som löper risk för att utveckla binokulära störningar
5) använda tester och evaluera testresultat av neurologiska funktioner relaterad till samsyn
6) beskriva myopiutveckling i olika populationer ur ett globalt hälsoperspektiv samt reflektera över preventionsmodeller i relation till resursnivå.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: ackommodations- och vergenssystemet, adaptation, kommitanta forier och tropier, mikrotropier, amblyopi, inkommitanta skelningar, A och V syndrom, ackommodativa problem, samt neurologiska förändringar som påverkar samsynen.

Kursen är indelad i följande två moment:

Inlämningsuppgifter, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Omfattar fullgjorda och godkända inlämningsuppgifter

Teoretisk förståelse, 5.0 hp

Betygsskala: VU

Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen innefattar självstudier, övningar, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (case-metodik, föreläsningar etc.). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Inlämningsuppgifter
a) inlämningsuppgifter, ges vardera betyget U eller G
Momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på samtliga inlämningsuppgifter.
 
Moment 2, Teoretisk förståelse
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen, U, G eller VG.
 
Betyg hel kurs
På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.
För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1 och VG på moment 2.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rutstein, Robert P. Anomalies of binocular vision : diagnosis & management Daum, Kent Michael
Ansons, Alec Diagnosis and management of ocular motility disorders Davis, Helen