Kursplan för

Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik, 7,5 hp

Ocular Pharmacology and Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT17 , HT22
Kurskod
3OP011
Kursens benämning
Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 högskolepoäng samt legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet. Eller Sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng, legitimation som sjuksköterska samt 60 högskolepoäng påbyggnad inom ögonsjukvård. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänt).

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

1) beskriva och reflektera över generella farmakologiska principer,
2) beskriva och reflektera över hur olika medikament interagerar,
3) beskriva, upptäcka och reflektera över hur medikament kan påverka ögat negativt,
4) beskriva, välja lämplig och använda diagnostiska medikament vid ögonundersökningar,
5) undersöka och evaluera ögats topografi och aberrationer,
6) undersöka och evaluera främre kammare inklusiva användandet av Gonioskopilins,
7) undersöka och evaluera linsen och glaskroppen,
8) undersöka och evaluera ögats tryck med olika typer av tonometer,
9) undersöka och evaluera ögonbotten med avancerad undersökningsteknik (90D lins, binokulär indirekt, samt laser tekniker, och
10) undersöka och evaluera synfältet.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: Generella farmakologiska principer, hur medikament kan påverka varandra, bieffekter vid okulära diagnostiska medikament, olika diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar, samt tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursen är delad i två (2) moment:

Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete, 4 hp Omfattar inlämning av inlämningsuppgifter och genomfört grupparbete, samt fullgjort klinisk arbete. Teoretisk förståelse, 3.5 hp Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen inleds med självstudier, övningar, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (Case-metodik, katedrala föreläsningar etc.). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Examination

Examinationen omfattar:
1) Kliniskt prov. Examinerar målen 4 t.o.m. 10.
2) Skriftlig/Muntlig tentamen. Den skriftliga/muntliga tentamina examinerar målen 1 t.o.m. 10.

I momentet Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete krävs presentation av och godkännande av grupparbete och egna arbeten samt närvaro vid demonstrationer, övningar och kliniskt arbete. Det kliniska arbetet bedöms genom formativ bedömning samt praktisk prov i diagnostisk undersökningsteknik. Vid frånvaro från demonstrationer, övningar och kliniskt arbete diskuteras åtgärder med kursledare. Momentet betygsgraderas enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt.

Momentet Teoretisk förståelse examineras med skriftlig/muntlig tentamina. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt.

Hela kursen betygssätts enligt skalan Underkänt/Godkänt/Väl Godkänt. För G (Godkänt) krävs G vid båda momenten. För Väl godkänt krävs Väl Godkänt i båda momenten.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare texaminationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle..

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Optometry : science, techniques and clinical management Rosenfield, Mark; Logan, Nicola; Edwards, Keithq (Keith H.)
Hopkins, G. A.; Pearson, R. M.q (Richard M.); Davies, P. H. O'Connorq (Patrick Henry O'Connor) Ophthalmic drugs : diagnostic and therapeutic uses
Kompendium som säljs vid kursstart

Rekommenderad litteratur

Grosvenor, Theodore P. Primary care optometry
Carlson, Nancy B.; Kurtz, Daniel Clinical procedures for ocular examination
Clinical techniques in ophthalmology Madge, Simon N.