Kursplan för

Pediatrisk optometri, 7,5 hp

Pediatric optometry, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT17 , HT22
Kurskod
3OP012
Kursens benämning
Pediatrisk optometri
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2012-05-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet.
 
Student som underkänts på VIL-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

1) beskriva barns synutveckling och använda undersökningsmetodik i relation till barnets ålder och mentala förmåga
2) ta hand om (undersöka, optometriskt behandla, och remittera) barn med ögonsjukdomar och övriga sjukdomar med ögonpåverkan
3) ta hand om (undersöka, optometriskt behandla, och remittera) barn som löper risk för att utveckla eller som har binokulära störningar
4) beskriva och utföra extra undersökningar hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: synutvekling, ögonsjukdomar och ögonkomplikationer hos barn, undersökningsmetodik, binokulärseende, barn och kontaktlinser, synsvagsteknik och barn, samt screening. Ut över detta ingår också diagnostiska medikament och deras användning vid undersökning av barn. 

Kursen är indelad i följande två moment:

Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Omfattar inlämning och godkända inlämningsuppgifter, samt fullgjort kliniskt arbete.

Teoretisk förståelse, 4.0 hp

Betygsskala: VU

Omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen innefattar VIL (verksamhetsintegrerat lärande), självstudier, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (case-metodik, föreläsningar etc.). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.
 
Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Inlämningsuppgifter och kliniskt arbete,examinerar mål 1-4
a) inlämningsuppgifter, ges vardera betyget U eller G
b) obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i VIL
Momentet ges något av betygen U eller G.
För betyget G krävs G på samtliga inlämningsuppgifter, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 2, Teoretisk förståelse, examinerar mål 1-4
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen, U, G eller VG.
 
Betyg hel kurs
På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.
För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1 och VG på moment 2.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Riktlinjer vid avbrytande av VIL-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplanupprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Harvey, William; Gilmartin, Bernard Paediatric optometry