Kursplan för

Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik, 7,5 hp

Ocular Pharmacology and Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Kurskod
3OP013
Kursens benämning
Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet.

Student som underkänts på VIL-tillfälle (verksamhetsintegrerat lärande) till följd av att studenten visat på så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VIL-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

Kunskaper och förståelse

1) översiktligt redogöra för generella farmakologiska principer
2) lista och beskriva diagnostiska preparat som tillämpas vid undersökning av ögat och synen samt ingående kunna förklara effekten av, och kontraindikationer för dessa.
3) visa på omfattande teoretisk kunskap om standardiserade metoder/tekniker för undersökning av ögat och synen 
4) redogöra för begreppen struktur och funktion
5) redogöra för skillnaden mellan screening och diagnostik

Färdighet och förmåga

6) välja och utföra lämplig metod för undersökning av ögat och synen
7) bedöma undersökningars kvalitet, tillförlitlighet samt skilja mellan normalt och avvikande utfall

Förhållningssätt och värderingsförmåga

8) visa god förmåga på att värdera när respektive undersökning är motiverad ur ett risk-nyttoperspektiv.
9) visa på god förmåga att i undersökningssituation bemöta, instruera och informera på ett respektfullt och för individen anpassat sätt.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: generella farmakologiska principer, hur olika läkemedel interagerar, diagnostiska läkemedel och deras användningsområden samt biverkningar vid användning av dessa. Tekniker för att undersöka och bedöma ögats främre och bakre segment, t.ex. applanationstonometri, 90D-lins samt avancerade avbildningstekniker. Kursen ger fördjupade kunskaper om struktur- och funktionsmätningar, så som okulär koherenstomografi- (OCT) och synfältsundersökning.

Kursen är indelad i följande fyra moment:

Vetenskaplig utveckling, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Praktiska färdigheter, 1.5 hp

Betygsskala: VU

Kliniskt arbete, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Teoretisk förståelse, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Arbetsformer

Kursen innefattar självstudier, VIL (klinisk färdighetsträning, patientmottagning) och teoretisk genomgång. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer (case-metodik, föreläsningar etc). Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
 
Moment 1, Vetenskaplig utveckling, examinerar målen 1-8
a) obligatoriska inlämningsuppgifter
b) obligatorisk dugga farmakologiska preparat
c) obligatorisk närvaro med aktivt deltagande i seminarium

Momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag enligt anvisningar.

Moment 2, Praktiska färdigheter, examinerar målen 6-9
a) praktisk examination applanationstonometri, ges betyget U, G eller VG
b) praktisk examination 90D-lins, ges betyget U, G eller VG

Momentet ges något av betygen U, G eller VG. För betyget G krävs minst G på examinationsuppgift a och b. För betyget VG krävs VG på både uppgift a och b.

Moment 3, Kliniskt arbete, examinerar mål 6 och 7
a) obligatoriskt genomförande av ögonhälsoundersökning
b) obligatorisk närvaro med aktivt deltagande i patientmottagning (VIL)

Momentet ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag enligt anvisningar.

Moment 4, Teoretisk förståelse, examinerar målen 1-7
a) Skriftlig examination, ges betyget U eller G

Momentet ges samma betyg som skriftlig examination, U eller G.

Betyg hel kurs
På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1-4.
För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1, 3 och 4 samt VG på moment 2.
 
Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Riktlinjer vid avbrytande av VIL-tillfälle
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VIL-tillfälle om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats. När VIL avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VIL-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplanupprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VIL-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

​Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar och övriga läromedel kan tillkomma, enligt lärares anvisningar

Hopkins, G. A.; Pearson, R. M.q (Richard M.); Davies, P. H. O'Connorq (Patrick Henry O'Connor) Ophthalmic drugs : diagnostic and therapeutic uses
Optometry : science, techniques and clinical management Rosenfield, Mark; Logan, Nicola; Edwards, Keithq (Keith H.)