Kursplan för

Bioinformatik, 5,5 hp

Bioinformatics, 5,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT17 , VT20
Kurskod
4BI084
Kursens benämning
Bioinformatik
Hp
5,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2011-11-25
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2021-04-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi eller medicin.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse
* förklara och beskriva teorier och metoder som används inom bioinformatiken,
* redogöra för hur bioinformatiska metoder används inom biomedicinsk forskning,
Avseende färdighet och förmåga
* använda olika bioinformatiska tekniker,
* analysera bioinformatiska data,
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt bedöma och utvärdera vilka metoder som bör användas för att lösa specifika bioinformatiska frågeställningar.

Innehåll

Kursen behandlar både sekvensrelaterad och icke sekvensrelaterad bioinformatik innefattande databaser och hantering av sekvensdata, parvis jämförelser, multipla jämförelser och fylogeni. Vidare behandlas:
* bioinformatikportaler och olika sökmotorer,
* mönster och motiv för DNA och proteiner,
* profilsökning och strukturförutsägelser,
* molekylmodellering med liganddockningar,
* enzymdatabaser samt hantering av microarray- och genontologidata,
En kort bakgrund ges till de algoritmer som används i de olika programmen.

Arbetsformer

Undervisningen innefattar föreläsningar, demonstrationer samt grupp- och dataövningar med inlämningsuppgifter. Data-analyserna kommer att utföras med webbaserade program.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen.

Obligatorisk närvaro
Ingen obligatorisk närvaro, men alla arbets- och inlämningsuppgifter måste vara godkända. Närvaro på föreläsningar och övningar rekommenderas starkt.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som inte är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om den studerande inte är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denna att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT2021. Examination enligt denna kursplan ges sista gången under VT 2023 för
studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Inom övergångsperioden kommer sex examinationstillfällen att erbjudas.

Övriga föreskrifter

Undervisningen sker på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Det material som specifikt refereras till under kursen utgör kurslitteraturen.