Kursplan för

Tillämpad kommunikation i biomedicin 4, 2,5 hp

Applied Communication in Biomedicine 4, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT19
Kurskod
4BI099
Kursens benämning
Tillämpad kommunikation i biomedicin 4
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2013-03-21
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2019-03-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Lägst betyget G (godkänd) på kurserna Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 med vetenskapsteori och bioetik, Tillämpad kommunikation i biomedicin 2, Avancerad translationell medicin, Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap, samt Biostatistik på Masterprogrammet i biomedicin.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • integrera teori och praktik i form av en anslagsansökan inom det biomedicinska forskningsfältet,
  • resonera kring en anslagsansökans relevans och vikt inom biomedicinsk forskning,
  • kritiskt granska en anslagsansökan.

Innehåll

Kursen behandlar olika möjligheter för forskningsfinansiering, bedömning av anslagsansökningar och hur man skriver en anslagsansökan.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och arbetsuppgifter på grupp- och/eller individnivå.

Examination

Examinationen består av individuell skriftlig redovisning av arbetsuppgifter (en anslagsansökan och peer-review) som betygssätts U/G/VG. För att få godkänt betyg på kursen krävs minst G på båda arbetsuppgifterna. För att erhålla betyg väl godkänt på kursen krävs minst godkänt betyg på peer-review och betyget väl godkänd på anslagsansökan.

Obligatorisk deltagande
Deltagande i seminarier och gruppundervisning är obligatoriskt. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om den studerande ej är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denna att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen utgörs av artiklar och material som utdelas under kursen.