Kursplan för

Tumörbiologi, 6 hp

Tumour Biology, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
4BI130
Kursens benämning
Tumörbiologi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Beslutande organ
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Datum för fastställande
2022-09-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Lägst betyget G på moment Avancerad Biomedicin, Tillämpad biostatistik, Bioinformatik, termin 1 valbar kurs, Bioetik och försöksdjursvetenskap, Tillämpad kommunikation i biomedicin och professionell utveckling samt registrering på kursen Avancerad biomedicin: forskningsprojekt 1 på Masterprogrammet i biomedicin..

Mål

Kursen ska ge en bred förståelse för tumörbiologi; från grundläggande mekanismer som reglerar tumörutveckling, till screening och identifiering av genetiska förändringar, behandlingsstrategier, utveckling av precisionmedicin mot cancer och förståelse av det kliniska perspektivet.
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse 

  • Beskriva, definiera och förklara de grundläggande principerna inom cancerbiologi
  • Visa specialistkunskaper i mekanismer som reglerar tumörutveckling och diskutera hur detta kan användas för precisionsmedicin och läkemedelsupptäckt,
  • Jämföra och kontrastera olika metoder och modellsystem som används inom cancerforskning.

Avseende färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera erhållen kunskap för att förklara viktiga problem som behöver lösas gällande cancerbiologi,
  • Visa förmåga att diskutera och redovisa begreppen tumörbiologi, cancerforskning och cancerbehandling i både tal och skrift. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Visa förmåga att göra bedömningar inom onkologisk forskning, sociala och etiska frågor inom cancerbehandling och att visa medvetenhet om etiska aspekter av forskning och läkemedelsutvecklingsarbete,
  • Visa insikt om forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används.

Innehåll

Kursen består av flera moduler inom områdena tumörbiologi och onkologi.

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske i form av expertföreläsningar, seminarier och gruppbaserat arbete under ledning av forskare. Gruppbaserade och/eller individuella uppgifter ingår och presenteras som skriftliga rapporter och muntliga presentationer.

Examination

Examination sker i slutet av varje modul och består av muntliga och/eller skriftliga uppgifter. Examinationsform kommer kommuniceras senast vid starten av varje modul. Betygsskalan är underkänd/godkänd (U/G). För att bli godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd (G) på samtliga moduler.
 
Obligatoriskt deltagande
Seminarier, grupparbeten och demonstrationer är obligatoriska enligt information från respektive modul. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro eller missad deadline kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens resultat för respektive moment i LADOK.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen: De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska och examination är på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och kursmaterial som delas ut under kursen.

Rekommenderad litteratur

Weinberg, Robert A. The biology of cancer