Kursplan för

Praktikplacering 2, 18 hp

Practical Placement 2, 18 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT18 , HT19
Kurskod
4BP035
Kursens benämning
Praktikplacering 2
Hp
18 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Bioentreprenörskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2015-04-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Affärsutveckling och Praktikplacering 1 på Masterprogrammet i bioentreprenörskap.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sin förståelse för life science-industrin, genom det tillämpade projektet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna, i ett praktiskt projekt:

 • planera och genomföra, analysera och presentera ett projekt som kräver fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett för utbildningen relevant område,
 • reflektera över personliga upplevelser och det individuella bidraget till kursens projekt,
 • analysera, granska och utvärdera andra projektarbeten samt kunna presentera och diskutera sitt eget arbete,
 • uppvisa förmågor så som eget ansvar, samarbete, projektledning och muntlig såväl som skriftlig kommunikation,
 • genomföra ett projektarbete på ett forsknings- och företagsetiskt korrekt sätt,
 • analysera projektet/företaget ur ett bioentreprenöriellt perspektiv,
 • förstå life science-industrin som en framtida arbetsplats.

Innehåll

Kursen består av ett projekt inom området life science. Projektet kan ske i samverkan med företag eller organisationer och är inriktat på att belysa eller lösa konkreta frågeställningar.

Projektet kan vara inriktat på exempelvis:

 • Forskning och utveckling
 • Regulatoriska frågor
 • Reimbursement/ersättningsssystem
 • Marknadsföring och försäljning
 • Intellektuella tillgångar
 • Affärsutveckling
 • Personal/bemanning
 • Ledningsfrågor
 • Strategifrågor

Arbetsformer

Kursen består av:

 • Föreläsningar och workshops/seminarier med aktiv studentmedverkan.
 • Praktikperiod med projektuppgifter som kan ske i samarbete med företag/organisation.
 • Individuella skriftliga och muntliga uppgifter.

Projektuppgifterna redovisas både muntligt och skriftligt.

Pedagogiken utgår från s.k. ”entreprenöriellt lärande” för att skapa förutsättningar för kreativitet, reflektion och initiativkraft.

Examination

Examinationen består av en skriftlig rapport samt skriftliga individuella lärandejournaler (U/G). Även muntlig presentation samt opposition på annan students projektarbete kommer att examineras (U/G).

För att få betyget G på kursen krävs att man har minst betyget G på alla examinationsmomenten.

Obligatorisk deltagande
Deltagande på workshops/seminarier och presentationer är obligatoriskt. Studenten måste även följa den överenskommelse om närvaro som upprättas i samband med praktikplaceringen. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK.

Praktik
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students praktikplacering eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att förtroende gentemot samarbetspartnern riskerar att skadas eller brytas.

När projektplaceringen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett projektplaceringstillfälle är förbrukat. Detsamma gäller i de fall där praktikplaceringen inte bedöms som godkänd. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs för att studenten ska kunna bli godkänd på kursen.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur från tidigare kurser kommer användas som referenslitteratur och studenten behöver även applicera tidigare inhämtad kunskap för att hitta relevant information som krävs för projektuppgifterna.

Obligatorisk litteratur

Collins, James C. Good to great : why some companies make the leap- and others don't

Rekommenderad litteratur

Ellet, William The case study handbook : how to read, discuss, and write persuasively about cases