Kursplan för

Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 2, 7,5 hp

Applied physiology and pharmacology - research project 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
4FF006
Kursens benämning
Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Translationell fysiologi och farmakologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden FyFa
Datum för fastställande
2022-01-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Integrerad fysiologi och farmakologi (termin 1) samt Fysiologiska och farmakologiska mekanismer och experimentella metoder (termin 2) på Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi.

Mål

Kursen utgör en progression av Tillämpad fysiologi och farmakologi - forskningsprojekt 1 med syfte att bredda och fördjupa den ämnesspecifika kunskapen inom grundforskning, klinisk verksamhet och/eller läkemedelsutveckling genom ett kortare forsknings- eller utvecklingsprojekt i samarbete med en forskargrupp vid ett universitet eller en enhet vid ett företag eller myndighet inom Life Science-sektorn.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  •  Visa fördjupad kunskap och förståelse för integrering av fysiologiska och farmakologiska principer och applicera det inom ramen för ett forsknings- eller utvecklingsprojekt
  • Planera och under handledning genomföra ett projekt som kräver kunskaper och metoder inom translationell fysiologi och farmakologi
  • Reflektera kring sin egen progression när det gäller erfarenheter från forsknings- och utvecklingsarbete
  • Presentera sitt arbete skriftligt och muntligt
  • Kritiskt granska andras arbeten och ge återkoppling

Innehåll

Genom kortare forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med en forskargrupp vid ett universitet eller en enhet vid ett företag eller myndighet inom Life Science-sektorn får studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att tillämpa den erhållna ämnesspecifika kunskapen inom grundforskning, klinisk verksamhet eller läkemedelsutveckling under handledning. Projektet syftar till att belysa eller lösa konkreta frågeställningar som samarbetspartnern eller forskargruppen bistår med.

Arbetsformer

Seminarier i samband med kursstart och examination. Respektive projekt och dess innehåll styr arbetsformerna och kan innebära både laborativt arbete, litteraturstudier eller motsvarande.

Examination

  • Skriftlig  inlämningsuppgift. Betygsätts U/G/VG.
  • Muntlig presentation inklusive självreflektion. Betygsätts U/G.
  • Skriftlig återkopplingsuppgift. Betygsätts U/G. 

Skriftliga uppgifter ska lämnas in före slutet av kursen enligt specifikation i schemat. För att få godkänt på kursen (betyget G eller högre) krävs minst godkänt på alla kursens moment. För att få väl godkänt på kursen krävs betyget väl godkänt på den skriftliga inlämningsuppgiften.
 
Begränsning av antal examinationer
De studenter som ej är godkända efter ordinarie praktiktillfälle samt projektarbete har rätt att revidera och lämna in rapporten och/eller muntligt redovisa vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämnade versioner av projektrapporten ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats. Som inlämning räknas de gånger studenten lämnat in en reviderad version av rapporten till examinerande lärare.
 
Praktik
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students praktikplacering eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller sådana förhållningssätt att förtroende gentemot samarbetspartnern riskerar att skadas.
När projektplaceringen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett projektplaceringstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs för att studenten ska kunna bli godkänd på kursen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska. Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Studenten förväntas söka efter litteratur som är relevant för det specifika projektet.