Kursplan för

Examensarbete i translationell fysiologi och farmakologi, 30 hp

Degree project in translational physiology and pharmacology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
4FF007
Kursens benämning
Examensarbete i translationell fysiologi och farmakologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Translationell fysiologi och farmakologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden FyFa
Datum för fastställande
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på samtliga kurser på termin 1 och 2 på Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att under handledning och med självständigt arbete planera och utföra ett forsknings- eller utvecklingsinriktat projekt inom translationell fysiologi och farmakologi. 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

  • kritiskt och självständigt identifiera och formulera frågeställningarna 
  • planera och med adekvata metoder angripa vetenskapliga problem och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
  • med ett etiskt förhållningssätt och utifrån ett samhällsperspektiv, kritiskt och systematiskt integrera kunskap med de egna forskningsresultaten 
  • kommunicera vetenskapliga resultat och koncept muntligt och skriftligt 
  • diskutera och kritiskt granska det egna och andras arbeten 

Innehåll

Examensarbetet kan utföras vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, vid någon annan institution inom KI, vid ett annat universitet, vid en myndighet eller vid ett företag. Examensarbetet, som består av ett individuellt arbete med forsknings- eller utvecklingsinriktning, handleds av en disputerad forskare (eller motsvarighet inom industrin). Externa arbeten ses över av en FyFa-anknuten lärare (akademisk bihandledare) för att säkerställa en god kvalitet och en jämlik handledning. Dessutom skapas mindre grupper av studenter för kollegial återkoppling under arbetets gång samt för opponering av det slutgiltiga arbetet.

Arbetsformer

Lärandeaktiviteter innefattar huvudsakligen individuellt, laborativt arbete under handledning.  
Deltagande i seminarier, vetenskapliga sammankomster, journal clubs eller andra liknande aktiviteter där examensarbetet utförs uppmuntras. Inhämtande av vetenskaplig litteratur enligt handledares rekommendation och egen bedömning.

Examination

Examensarbetet ska resultera i en vetenskaplig rapport enligt mall. Studenten presenterar även projektet muntligt samt opponerar på en annan students arbete. 

  • Samlad bedömning av skriftlig inlämningsuppgift och muntlig redovisning av densamma. Betygsätts (U/G/VG). 
  • Opponering. Betygsätts (U/G). 

Skriftliga uppgifter ska lämnas in före slutet av kursen enligt specifikation i schemat. För att få godkänt på kursen (betyget G eller högre) krävs minst godkänt på alla kursens moment. För att få väl godkänt på kursen krävs betyget väl godkänt på den samlade bedömningen av den skriftliga inlämningsuppgiften och den muntliga redovisningen. 

Begränsning av antal projektrapportsinlämningar: 
Uppsatser som lämnas in för examination efter angiven deadline examineras vid nästkommande examinationstillfälle. Vid större brister i uppsatsens examinerade slutversion ges betyget underkänt. Vid mindre brister kan student beredas möjlighet att inom en definierad tidsram göra korrigeringar efter examinators anvisningar med möjligheten att därpå godkännas.  

De studenter som ej är godkända efter ordinarie praktiktillfälle samt projektarbete har rätt att revidera och lämna in rapporten vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra tillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända inlämnade versioner av projektrapporten ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats. Som inlämning räknas de gånger studenten lämnat in en reviderad version av rapporten till examinerande lärare. 
 
Praktik 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students praktikplacering eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller sådana förhållningssätt att förtroende gentemot samarbetspartnern riskerar att skadas. När praktikplaceringen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett praktikplaceringstillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs för att studenten ska kunna bli godkänd på kursen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst fyra tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska och examinationerna är på engelska. 
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskaplig litteratur av relevans för projektet.