Kursplan för

Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning, 7,5 hp

Methods for Studying the Distribution of Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT21
Kurskod
4FH082
Kursens benämning
Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden PHS
Datum för fastställande
2018-10-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beräkna och tolka olika mått på sjukdomsförekomst. 
 • beskriva och diskutera epidemiologisk begrepp (mått på sjukdomsförekomst, jämförelse av sjukdomsförekomst, epidemiologisk studiedesign, slumpmässiga och systematiska felkällor). 
 • beskriva och diskutera användningen av epidemiologiska metoder i olika sammanhang, inklusive deskriptiva och etiologiska syften. 
 • känna till olika metoder för insamling av hälsodata i Sverige och internationellt, samt kunna diskutera för- och nackdelar med dessa.
 • skilja mellan experimentella och observationella studier samt beskriva vad som kännetecknar dessa. 
 • kritiskt granska vetenskaplig litteratur och dra grundläggande slutsatser baserat på deskriptiva epidemiologiska koncept.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i epidemiologisk metodik och dess användningsområden, inklusive:

 • mått på sjukdomsförekomst (prevalens, incidens, kumulativ incidens)
 • metoder för att samla in och studera hälsa/sjuklighet i befolkningen (register, enkät, intervju, screening).
 • metoder för att jämföra sjukdomsförekomst
 • felkällor i epidemiologiska studier (slumpmässiga och systematiska)
 • tolka epidemiologiska studier utifrån verkliga exempel.
 • ge en introduktion till epidemiologisk studiedesign (observationell/experimentell, tvärsnitt/prospektiv, ekologisk/individbaserad).

Arbetsformer

Teorier och begrepp presenteras i föreläsningar och tillämpas, diskuteras och fördjupas i gruppövningar, gruppdiskussioner samt genom granskning av vetenskaplig litteratur. Individuella uppgifter ges regelbundet (t.ex. varje vecka).

Examination

Gruppuppgifter, individuella uppgifter samt skriftlig tentamen.

Betyget baseras på resultatet på tentamen (70%) tillsammans med individuell uppgifter och gruppuppgifter (30%).
 
Obligatoriskt deltagande
Alla frågeövningar (quiz) och grupparbeten är obligatoriska. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en 2-årsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur / Mandatory literature

Vetenskapliga artiklar delas ut under kursen.

Gordis, Leon Epidemiology

Rekommenderad litteratur / Recommended literature

Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Norell, Staffan Workbook of epidemiology