Kursplan för

Insamling och hantering av epidemiologiska data, 7,5 hp

Collecting and Organizing Epidemiological Data, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT22 , HT23
Kurskod
4FH084
Kursens benämning
Insamling och hantering av epidemiologiska data
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden PHS
Datum för fastställande
2018-10-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2023-03-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen med minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

 

Mål

Kursens syfte är att tillhandahålla teoretiska och praktiska kunskaper om kvantitativa datainsamlingsmetoder samt om hur man strukturerat och och med ett etiskt förhållningssätt hanterar insamlade data.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Förstå de viktigaste teoretiska koncepten inom datainsamling, och vid enkät- och intervjuundersökningar
  • Tillämpa de normativa principer som gäller för forskning som involverar människor på olika typer av metoder och sammanhang inom folkhälsovetenskaplig forskning.  
  • Behärska och använda grundläggande principer för urval (sampling) (i.e. beräkna urvalsstorlek och metoder för urvalskriterier) vid tvärsnittsundersökningar
  • Förstå de viktigaste aspekterna av och kunna designa ett informerat samtycke till studiedeltagare 
  • Designa, planera och genomföra en enkätundersökning utifrån ett specifikt ämne
  • Planera och analysera data från en observationsstudie 

Innehåll

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter kring kvantitativa datainsamlingsmetoder inom det folkhälsovetenskapliga området. Kursen omfattar de viktigaste teoretiska aspekterna gällande undersökningsmetoder, datainsamling, enkätdesign, urvalsstrategi, beräkning av urvalsstorlek, svarsfrekvensen, etikansökan samt informerat samtycke. I kursen kommer deltagarna att arbeta såväl individuellt och samarbeta i grupp. Syftet med den individuella uppgiften är att designa och genomföra en enkätundersökning utifrån ens egna forskningsintressen. Syftet med grupparbetet är att få praktisk erfarenhet av processerna som ligger till grund för att designa en undersökning och tillämpa datainsamlingsmetoder. Genomgående under kursens olika moment ska studenterna lära sig ta hänsyn till de etiska krav som ställs vid genomförande av kvantitativa datainsamlingsmetoder. Canvas kommer användas för instruktioner gällande grupparbetet och individuella uppgiften samt uppladdning av annat relevant material.

Arbetsformer

En kombination av tekniker kommer användas med syfte att engagera studenterna i lär- och utlärningsprocessen för att skapa reflekterande och aktiv samverkan i utbildningen. Detta omfattar individuella uppgiften och grupparbetet, kamratbedömning, men också interaktiva och traditionella undervisningsformer.

Examination

Examinationen består av tre delar:

a. Individuell skriftlig uppgift som betygsätts underkänt, godkänt, och väl godkänt
b. Grupparbete och muntlig presentation som betygsätts underkänt, godkänt,
c. Individuell skriftlig tentamen som betygsätts underkänt (<65%), godkänt (65-89%), och väl godkänt (90% eller högre)

För att få betyget G på kursen måste studenten få betyget G på alla tre examinationsdelar. För att få betyget VG måste studenten få betyget VG på de individuella delarna, (a och c).

Obligatoriskt deltagande
Medverkande i det individuella och grupparbetet är obligatoriskt.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kurslitteratur är baserat på relevanta artiklar, föreläsningar och kompendier.

Fördjupningslitteratur

Trochim, William M The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.
Groves, Robert M. Survey methodology
Dillman, Don A.; Smyth, Jolene D.; Christian, Leah Melani. Internet, mail, and mixed-mode surveys : the tailored design method
Fowler, Floyd J. Survey research methods