Kursplan för

Projektledning, 3 hp

Project Management, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
4FH092
Kursens benämning
Projektledning
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden PHS
Datum för fastställande
2019-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2020-05-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Att studenten med godkänt resultat genomfört kurser motsvarande 45 högskolepoäng inom respektive inriktning på Masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Mål

Kursens övergripande mål är att förstå och tillämpa projektledningsprinciper inom folkhälsovetenskaplig forskning, inkluderande observations- och interventionsstudier. Kursen kommer att introducera projektfaser, deras innehåll, projekthanteringsverktyg, beskriva projektlednings kompetenser och kommer ge studenterna möjlighet att tillämpa kunskapen genom att skriva ett detaljerat forskningsprotokoll.

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Beskriv, förklara och tillämpa grundläggande projekthanteringsverktyg och färdigheter med ett särskilt fokus på forskning
 • Definiera viktiga kunskaper och kvalifikationer för projektledarskap och personalhantering
 • Beskriva och tillämpa planering, kostnadsberäkning och riskbedömning av projekt
 • Beskriva och tillämpa specifika forskningsfärdigheter som att skriva ett forskningsprotokoll och en datahanteringsplan, engagera samhället och förbereda riktad resultatspridning
 • Beskriva och tillämpa interprofessionellt lärande för projektledning
 • Beskriva och tillämpa etiska principer genom hela planeringen

Studenten kommer att skriva ett forskningsprotokoll där hen får möjlighet att tillämpa verktyg, beskriva detaljer om processer, inklusive resurshantering, riskhantering och kontinuerlig planering och framförhållning. Konkreta projekt inom folkhälsovetenskapliga området av observations-, kohort- och interventionsstudier kommer att introduceras.

Innehåll

Kursen kommer att omfatta:

 • Projektcykeln med sina specifika egenskaper
 • Matriser och verktyg, som Gantt-diagram, Canvas och andra onlineverktyg etc för att underlätta projektledning
 • Data och hanteringsflöde
 • Analys av projektintressenter
 • Förstå betydelsen av startfasen
 • Omfattning, planering och kostnadsberäkning av projekt
 • Organisationsstrukturer och ledningsfunktioner
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Egenskaper för olika ledarskapsförmågor vid projektledning
 • Aspekter av personalhantering vid forskning
 • Effektiva projektgrupper/interprofessionellt arbete
 • Rapportering och kommunikation
 • Engagemang för samhället och intressenterna i planering och genomförande av ett projekt
 • Specifik forskningshantering, t.ex. skrivning av en datahanteringsplan, GDPR, datalager osv

Arbetsformer

Kursen kommer innehålla föreläsningar, läsning, grupparbete, peer review och utarbetande av ett individuellt forskningsprotokoll som gör att de inhämtade kunskaperna tillämpas inom kursen. Under kursen introduceras tre exempel på projekt; en observations-, en fall-kontroll- och en interventionsstudie för bygga lärandet på konkreta exempel.

Examination

Individuellt projektarbete för att skriva ett detaljerat forskningsprotokoll
Agera som opponent och diskutera kurskamraters forskningsprotokoll

Obligatoriskt deltagande
Presentation av forskningsprotokoll, agera som opponent och slutliga skriftliga examinationen är obligatoriska.
Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten har deltagit i alla obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

The reading list is missing. For further information, please contact the responsible department.

Field trials of health interventions : a toolbox [Elektronisk resurs]
Project management tools for researchers