Kursplan för

Introduktionskurs, 7,5 hp

Introduction Course, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22
Kurskod
4HM000
Kursens benämning
Introduktionskurs
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2017-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • diskutera basala vetenskapliga begrepp, metodologiska perspektiv och faktorer som styr forskning inom folkhälsa och sjukvårdsmanagement,
 • diskutera globala trender som påverkar hälsa, inklusive smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar samt hälsoeffekten av olika miljö- och livsstilsfaktorer,
 • tillämpa grundläggande vetenskapliga koncept i folkhälsoarbete, inkluderande sjukdomsprevention och hälsofrämjande samt inom hälsoekonomi, policy och management, och kritiskt bedöma motstridiga synpunkter inom dessa områden,
 • förstå och reflektera över filosofiska begrepp och etik i folkhälso- och managementforskning
 • tillämpa grundläggande principer om projektledning och förklara hur du kan bidra till effektivt teamarbete
 • beskriva hur kompetenser som förvärvats inom hälsoekonomi, -policy och –management kan användas för att förbättra individers hälsa

Innehåll

Under kursen kommer grundläggande begrepp, principer och metoder inom folkhälso- och managementforskning och praktik att introduceras inom tre huvudområden:
1. Orientering i medicinsk management inklusive perspektiv från hälsoekonomi, -policy och -management
2. Grunderna i folkhälsovetenskap, analytiska angreppssätt, de viktigaste folkhälsoproblemen och hälsans huvudsakliga bestämningsfaktorer
3. Perspektiv på vetenskapsteori, -filosofi och –etik
 
De ämnen introduceras inom dessa tre delområden inkluderar:

 • Principer och ramverk för hälsoekonomi, -policy och –management
 • Projektledning
 • Begrepp, principer och metoder inom folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete
 • Sjukdomsbörda och andra mått av befolkningars hälsa.
 • Sociala, miljö- och beteenderelaterade bestämningsfaktorer för hälsa.
 • Vetenskapsfilosofiska och etiska perspektiv på folkhälso- och managementforskning. 

Arbetsformer

Varje ovan nämnda delområde behandlas genom interaktiva seminarier, fall, praktiska övningar, elärande, föreläsningar och frågeövningar.
Seminariernas syfte är att utveckla praktiska färdigheter, en professionell attityd samt kritiskt tänkande, och de består av olika former av interaktiva studentledda aktiviteter. Under kursen deltar studenterna också i grupparbeten och gör presentationer individuellt och i grupp.
 
 

Examination

 • Uppgifter som inlevereras skriftligt individuellt eller i grupp
 • Individuella insatser i skriftlig rapport oich muntlig presentation av gruppuppgift 
 • Individuella insatser under andra obligatoriska undervisningsmoment

För att få betyget VG på kursen krävs VG på den skriftliga uppgiften och VG på minst en av de övriga uppgifterna samt G på övriga kursmoment.
Kursmoment med obligatoriskt deltagande anges tydligt i undervisningsschemat. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta i ytterligare fem examinationer. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
 
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som
provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.
 

 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur / Mandatory literature

Sim, Fiona Issues in public health
Sim, Fiona.; McKee, Martin. Issues in public health
Walshe, Kieran.; Smith, Judith. Healthcare management
Bohmer, Richard M. J. Designing care : aligning the nature and management of health care
Extra material kommer att tillkännages under kursens gång