Kursplan för

Hälsosystem och policy, 10 hp

Health Systems and Policy, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT20 , HT22
Kurskod
4HM002
Kursens benämning
Hälsosystem och policy
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2017-03-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2020-02-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Att förmedla en översikt av hur hälsosystem fungerar och hur hälsopolitik skapas och genomförs. Att fokusera hälsosystemforskningens betydelse för "evidence informed policy-making" och implementering.

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

Kunskap och förståelse
- att redogöra för de mest betydelsefulla teorierna och modellerna för analys av hälsosystem och hälsopolicy och hur dessa tillämpas i olika samhällssituationer;
- att beskriva hur hälsopolitik utvecklas i samverkan mellan situationsfaktorer, innehåll, processer och aktörer;
- att beskriva hur en agenda för policy skapas.

Färdighet och förmåga att kunna
- integrera denna kunskap och förståelse för att självständigt analysera olika typer av hälsosystem och sammanhängande implikationer för policy, inklusive statens roll för den offentliga och privata sektorn;
- självständigt identifiera och formulera såväl grundläggande aspekter som utmaningar för funktionella hälsosystem;
- identifiera och använda teorier och referensram för att studera specifika frågeställningar i sina kontext
- välja, vilken forsknings- och förbättringsdesign samt vilka kvantitativa och kvalitativa metoder passar till specifika frågeställningar och kontext
- visa behövlig färdighet att delta i hälsosystemforskning och i utvecklingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- att kritiskt värdera hälsosystem med iakttagande av relevanta vetenskapliga, sociala och jämställdhetsaspekter och att visa medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utvecklingsarbete;
- att visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället ;

Innehåll

En modell för hälsopolitik: situationsfaktorer, innehåll, process och aktörer
Analys av hälsosystem: med hjälp av WHOs referensram
Systemtänkande och dess betydelse för hälsosystem;
Ledarskap och styrning: koordination, regleringar, ansvarighet;
Policy - process och makt
Vårdutbud;
Personalresurser;
Hälsopolitik och finansiering;
Läkemedelspolitik: Lagar, produktion, urvalsbedömningar, distribution, tillgänglighet, rationellt användande, kvalitetskrav;
Hindrande och underlättande faktorer för implementering av systemförändringar i hälso- och sjukvården;
Hälsosystem och policyforskning och utvärdering: forsknings- och evalueringsdesign, kvalitativa och
kvantitativa metoder, syntetisering och kommunicering av forskningsfynd;

Styrning på flera nivåer i en förändrad värld;
Användande av ett systemperspektiv för att utforma och utvärdera interventioner i hälso- och sjukvårdssystemet;
Analys av olika nivåer i hälsosystemet med fokus på behovstäckning för alla, på kvalitet och jämställdhet.

Arbetsformer

En blandning av interaktiva föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter. Webb-baserat lärande och interaktion kommer att användas. Stora delar av kursen kommer att utgöras av individuellt arbete och grupparbete. Studenterna ska skriva kursdagbok med reflektioner och kommentarer till specificerade ämnen som berörts under kursen.

Examination

- Skriftliga och muntliga uppgifter.

För att få VG krävs att studenten har VG på individuell skriftlig uppgift samt godkänt på övriga uppgifter.

Obligatoriskt deltagande.
För att få godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska moment. 

Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta i ytterligare fem examinationer. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

 Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av  Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Gilson (ed), Lucy Health policy and systems research: a methodology reader
Buse, Kent.; Mays, Nicholas.; Walt, Gillian. Making health policy
Komplettering med vetenskapliga artiklar kommer att göras under kursen