Kursplan för

Avancerad hälsoekonomi, 5 hp

Advanced Course in Health Economics, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20 , HT22
Kurskod
4HM009
Kursens benämning
Avancerad hälsoekonomi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2018-02-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Utöver detta krävs godkänd kurs Hälso- och sjukvårdsledning, 10 hp.

För tillträde till kursen krävs att studenten med godkänt resultat genomfört kurser motsvarande 45 högskolepoäng på Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management.

Mål

Målsättningen med kursen är att öka förståelsen för metoder och praktiska överväganden i samband med modellering och ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram.

Efter fullbordande av kursen ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och jämföra olika alternativa modelleringsalternativ för ekonomisk utvärdering

Färdighet och förmåga

  • utveckla en beslutsmodell med hjälp av ett datorprogram
  • analysera kostnadseffektiviteten för medicinska teknologier baserat på modellering och datorprogram
  • analysera och presentera resultaten från en ekonomisk utvärdering baserat på beslutsträd- och Markov modellering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska beslutsmodeller för ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram
  • reflektera över fördelar respektive begränsningar med modellering för ekonomisk utvärdering och för olika aktörer i samhället

Innehåll

Kursen innefattar kritisk granskning av beslutsmodeller samt metoder för att utveckla beslutsträd och Markovmodeller med hjälp av datorprogram Microsoft Excel vilket inbegriper modellstruktur, inkludering av data, analys av kostnadseffektivitet och osäkerhet samt presentation och tolkning av resultat.

Arbetsformer

I undervisningen används en blandning av interaktiva föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella presentationer och uppgifter.

Examination

Medverkan och individuellt bidrag i grupparbete (skriftliga uppgifter och muntlig presentation). Medverkan och individuellt bidrag i återkoppling till andra studenter (oppositionsgruppen). Medverkan i individuell övning.

För att få betyg G krävs: deltagande i obligatoriska moment, G på gruppuppgiften (skriftlig del och muntlig presentation), G på den individuella uppgiften vid halvtidsuppföljningen, G på återkoppling till studenter och G på individuell övning. För att få betyg VG krävs: deltagande i obligatoriska moment, G på gruppuppgiften (skriftlig del och muntlig presentation), G på den individuella uppgiften vid halvtidsuppföljningen, G på återkoppling till studenter och VG på individuell övning.

Obligatorisk närvaro
Deltagande i obligatoriska moment krävs.

Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. 
Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Cost Effectiveness Modelling for Health Technology Assessment [Elektronisk resurs] : A Practical Course Edlin, Richard.; McCabe, Christopher.; Hulme, Claire.; Hall, Peter.; Wright, Judy.
Roberts M1, Russell LB2, Paltiel AD3, Chambers M4, Conceptualizing a model: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-2
Caro JJ1, Briggs AH2, Siebert U3,4, Kuntz KM5; ISP Modeling Good Research Practices—Overview: A Report of theISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-1
Weinstein MC, OBrien B, Hornberger et al. Principles of good fractice for decision analytic modelling in health-care evaluation: Report of the ISPOR task force on good research practices-modeling studies.Value in Health 2003;6:9-17.

Datorprogram för modellering: TreeAge Pro - Healthcare + TreeAge manual (pdf från TreeAge)

Ytterligare kurslitteratur kommer tillkomma under kursen (exempelvis vetenskapliga artiklar, manualer och rapporter)