Kursplan för

Avancerad kurs i hälsosystem och policy, 5 hp

Advanced Course in Health Systems and Policy, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20 , HT22
Kurskod
4HM010
Kursens benämning
Avancerad kurs i hälsosystem och policy
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2018-02-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Godkänd kurs Hälsosystem och policy, 10 hp på Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management.

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa studentens kunskap om hälsosystems funktioner och om hur hälsovårdspolitik utformas och genomförs samt att fördjupa färdigheter i hälsosystemforskning och evidensbaserad policyutveckling och implementering.

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

Kunskap och förståelse

  • om att kunna reflektera över de mest betydande teorierna för hälsopolitik och systemanalys;
  • om hur en nationell hälsopolitik skapas och hur den är påverkad av internationella organisationer;
  • om hur hälsopolitik implementeras och hur ny kunskap kan kommuniceras till beslutsfattare.

Färdigheter och förmåga

  • att planera interventioner och förändringar inom ett hälsosystem, samt att utvärdera dessa;
  • att tillämpa teorier för hälsopolitik och systemanalys i hälsosystemforskning och i förbättringsarbete;
  • att planera interventioner och förändringar inom ett hälsosystem, samt att utvärdera dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • att utvärdera hälsopolitik med beaktande av relevanta vetenskapliga, sociala och jämställdhetsaspekter och att uppvisa medvetenhet om etiska aspekter inom forskning och utvecklingsarbete;
  • att identifiera kunskapsluckor och att välja lämplig forskningsdesign för att täcka luckorna.

Innehåll

Hälsopolitikens teoriram och hur den kan användas vid analys av hälsopolitik.

Teoriram för hälsosystem och metoder för analys av reformer och systemförändringar:

  • användning ett systemperspektiv för att utforma och utvärdera interventioner inom hälsosystemet;
  • hinder och stödjande faktorer för implementering av systemförändringar inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsforskning och utvärdering: forsknings- och utvärderingsdesign, kvantitativa och kvalitativa metoder, sammanfattning och kommunikation av forskningsresultat.
Globaliseringen, hälsopolitiken och hälsosystemen.

Arbetsformer

Kursen innehåller en blandning av interaktiva föreläsningar, seminarier, casemetod, studiebesök och gruppuppgifter. Stora delar av kursen ägnas åt individuellt arbete och gruppuppgifter, i vilken hälsosystem och policykunskaper och färdigheter är tillämpade i ett förbättringsprojekt. Studenterna för dagbok med reflektioner och kommentarer till de ämnen som tas upp under kursen.

Examination

- Skriftliga och muntliga uppgifter.

Kriterier för betyget Väl godkänd (VG) är VG på den individuella skriftliga uppgiften samt VG på minst en av de övriga uppgifterna och lägst godkänd på de övriga uppgifterna.

Obligatoriskt deltagande
För att få godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska moment. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta i ytterligare fem examinationer. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur / Mandatory literature

Buse, Kent Making health policy Mays, Nicholas; Walt, Gill
Gilson, Lucy (ed) Health policy and systems research: a methodology reader
Komplettering med vetenskapliga artiklar kommer att göras under kursen.