Kursplan för

Examensarbete i medical management, 30 hp

Degree Project in Medical Management, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT23
Kurskod
4HM013
Kursens benämning
Examensarbete i medical management
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2018-10-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2022-10-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

För tillträde krävs att studenten med godkänt resultat genomfört kurser på Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management motsvarande 60 hp.

Mål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna möjlighet att under handledning, självständigt planera och genomföra ett forskningsinriktat projekt inom hälsoekonomi, policy och/eller management.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse

 • visa förståelse för om en frågeställning faller inom gränserna för hälsoekonomi, policy och management, och om den är specifik och lämpligt avgränsad. 
 • tillägna sig och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur till stöd för breddning och fördjupning av sina ämnes- och metodkunskaper inom hälsoekonomi, policy och management. 

Avseende färdighet och förmåga

 • kritiskt och systematiskt kunna integrera kunskap förvärvad i programmet.
 • individuellt planera, utforma och genomföra ett forskningsprojekt inom givna tidsramar.
 • kunna formulera vetenskapliga frågeställningar, motivera val av metoder samt presentera och diskutera resultat, muntligt och skriftligt.
 • kritiskt reflektera och dra slutsatser över innebörden av erhållna empiriska resultat och identifiera behov av ytterligare kunskap.
 • kritiskt och objektivt bedöma andras vetenskapliga arbeten och kunna ge relevant muntlig och skriftlig återkoppling.
 • reflektera över projektets etiska aspekter och implikationer för samhället.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.
 • visa medvetenhet och förmåga att ta hänsyn till relevanta etiska aspekter under hela forskningsprocessen samt vid möjligt användande av forskningsresultaten.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Innehåll

Kursen ger studenten möjlighet att fördjupa sig på en forskningsförberedande nivå inom hälsoekonomi, policy och management. Kursen innehåller planering, genomförande och rapportering av en empirisk studie alternativt en litteraturstudie i form av en vetenskaplig uppsats. Här ingår formulering av vetenskaplig frågeställning, forskningsetiska överväganden, litteraturgranskning, val av design och forskningsmetoder, databearbetning och analys, kritisk granskning och bedömning av resultat, författande, presentation och försvar av vetenskaplig uppsats.

Arbetsformer

Kursens huvudsakliga arbetsform är självständigt arbete med lärarhandledning individuellt eller i grupp med av institutionen godkänd handledare. I kursen ingår också vetenskaplig diskussion i seminarieform samt bedömning av en annan students examensarbete vid seminarier.

Examination

I examenskraven ingår:

 • en projektplan och halvtidsrapport ska skrivas och skickas in i enlighet med instruktioner (U/G).
 • ett examensarbete på engelska ska skrivas och skickas in i enlighet med instruktioner (U/G/VG).
 • muntlig presentation och diskussion av examensarbetet vid projektplan-, halvtids- och examinationsseminarier (U/G).
 • muntlig opposition på ett annat examensarbete vid projektplan-, halvtids- och examinationsseminarier (U/G).
 • en skriftlig oppositionsrapport för examensarbetet vid examinationsseminariet (U/G).

För att få betyget G på hel kurs måste studenten få minst betyget G på alla examinationsmoment. För att få betyget VG måste studenten få betyget VG på examensarbetet samt G på övriga moment, samt lämna in examensarbetet senast angiven tid i enlighet med instruktioner. Inlämning av det skriftliga examensarbetet efter deadline resulterar i att studenten inte kan få betyget väl godkänd (VG).

Obligatoriskt deltagande
Deltagande i projektplan, halvtids- och examinationsseminarier är obligatoriskt. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten har deltagit i samtliga obligatoriska moment eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar så rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts. 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Gibson, L Heath policy and systems research. A methodology reader. World Health Organisation and Alliance for health policy and systems research, part 1 & 2 (s. 1-59)
Studying the organisation and delivery of health services : research methods Fulop, Naomi
Yin, Robert K. Case Study Research : design and methods
Campbell, Michael J.; Machin, David; Walters, Stephen J. Medical statistics : a textbook for the health sciences
Brinkmann, Svend; Kvale, Steinar InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing