Kursplan för

Nutrition och sjukdom - behandling och kliniska aspekter, 10 hp

Nutrition and disease - treatment and clinical aspects, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT23
Kurskod
4NT004
Kursens benämning
Nutrition och sjukdom - behandling och kliniska aspekter
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Nutritionsvetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Utbildningsnämnden BioNut
Datum för fastställande
2021-08-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden BioNut
Senast reviderad
2022-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Lägst betyg godkänt på kursen "Kost och hälsa - vetenskaplig evidens, rekommendationer och hållbarhet" (4NT000) på Masterprogrammet i nutritionsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera translationell forskning inom nutritionsvetenskap med fokus på att främja överförandet av evidensbaserade kostråd till rutinmässig klinisk praxis.
  • förklara skillnaden mellan allmänna kostråd avsedda för befolkningen och kostråd avsedda för behandling av sjukdom eller sjukdomsrelaterade symtom, samt beskriva vilken typ av vetenskaplig evidens som ligger till grund för de sjukdomsspecifika kostråden.
  • beskriva fysiologiska mekanismer bakom några av våra vanligaste folksjukdomar och relatera detta till kostfaktorer.
  • föreslå nutritionsbehandling i ett enskilt sjukdomsfall, baserad på vetenskaplig evidens.
  • diskutera hur näringsrekommendationer för specifika sjukdomar kan översättas till livsmedel.
  • diskutera faktorer som påverkar en individs ätbeteende, såsom kön, psykosociala-, kulturella-, ekonomiska- och miljöfaktorer.
  • reflektera över betydelsen av det tvärprofessionella teamet i behandlingen av olika folksjukdomar.
  • reflektera över etiska aspekter vid behandling av sjukdomar relaterade till levnadsvanor och psykosociala faktorer.
  • diskutera hur populära/alternativa koster relaterar till befintlig evidens och etablerade kostråd.
  • diskutera framtida perspektiv av precisionsnutrition, baserat på vetenskaplig evidens.

Innehåll

Kursen behandlar kostens betydelse vid utveckling och behandling av sjukdom på individnivå, med fokus på de globala folksjukdomarna. Under kursen behandlas de olika sjukdomarna ur olika aspekter som har betydelse när man ger nutritionsbehandling till enskilda individer, såsom fysiologiska mekanismer, psykosociala-, kulturella- och ekonomiska faktorer, där även globala aspekter ingår. Särskild vikt läggs vid förståelsen av den vetenskapliga evidensen för nutritionsbehandling av sjukdom.

Arbetsformer

Kursen består av seminarier, grupparbete, diskussion av kliniska fall, workshops, föreläsningar, individuella uppgifter och diskussioner samt att ge feedback på andra studenters grupparbeten.

Examination

Examinationen består av seminarier (graderas G/U) samt en individuell skriftlig uppgift (graderas (VG/G/U). För att bli godkänd på kursen måste samtliga examinationsuppgifter uppfylla minst G. Slutbetyg baseras på den individuella skriftliga uppgiften. Betygskriterier för samtliga examinationsuppgifter anges i Canvas.

Vid underkänt resultat kan den individuella skriftliga uppgiften kompletteras för att få godkänt. Uppgiften kan lämnas in maximalt ytterligare fem gånger. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle för den uppgiften. Om studenten inte har lämnat in komplettering inom angiven tid, ges betyg U. En student vars examinationsuppgift har blivit underkänt två gånger har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Obligatoriskt deltagande:
Grupparbetet och vissa seminarier är obligatoriska. Examinatorn bedömer om och i sådana fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten har deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinatorns anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid KI. Muntlig utvärdering kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rapporter, artiklar och annan anvisad litteratur anges vid kursstart och kommer att vara elektroniskt tillgängliga.